Artikkel

Yrkesbetinget KOLS

Norsk forening for lungemedisin, gruppe for yrkesrelaterte lungesykdommer, tok i 2003 initiativ til å utrede aktuell kunnskapsstatus omkring yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) med hensyn på epidemiologi, årsaksforhold, klinisk utredning og trygde- og forsikringsmessig utredning. Nå foreligger dokumentet Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Forfatterne påpeker at kunnskapsgrunnlaget for avgjørelser innen dette feltet må baseres på en oppdatert og kritisk gjennomgang av den vitenskapelige litteratur på området. Epidemiologiske årsaksmodeller danner grunnlaget for de medisinske vurderinger, mens juridiske betraktninger vil være avgjørende for avgjørelser som fattes av trygdeetat eller forsikringsselskap. Dokumentet kan bidra til kvalitetssikring av arbeidet med yrkesbetinget KOLS både hva angår forebygging og for en enhetlig vurdering av enkeltpasienter med henblikk på trygd og forsikring. Siktemålet er å legge grunnlaget for nasjonale retningslinjer. Det er imidlertid viktig å fremheve at dette ikke er et engangsarbeid, men vil kreve jevnlig oppdatering.

Dokumentet er en del av Skriftserien for leger. Det er tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider www.legeforeningen.no/index.gan?id=57106, og kan også bestilles i papirformat hos Legeforeningen. Det koster 80 kroner.

Støtter forbud mot synlig plassering av tobakksvarer

Legeforeningen stiller seg fullt bak et forslag fra helseminister Sylvia Brustad for å forby synlig plassering av røyk og snus i butikkhyllene. – For å motvirke rekruttering av unge røykere og snusbrukere må det legges større vekt på minsket tilgjengelighet. Vi støtter at tobakksvarer må oppbevares under disk og at de ikke bør eksponeres i utsalgsstedene, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. – Lite kan sammenliknes med sigarettrøyking når det gjelder å utsette seg for helseskade. Legeforeningen er derfor opptatt av at man gjør tiltak for å senke antall dagligrøykere i befolkningen, og har vært en pådriver for et slikt tiltak i butikkene, sier hun.

Kurs for norske og russiske leger

Regionsutvalg Nord arrangerte i slutten av mars, i samarbeid med fylkeslegen i Finnmark og Finnmark legeforening, et kurs for norske og russiske leger. Temaene var KOLS og Diabetes 2. Kurset ga, i tillegg til det faglige, en anledning til et spennende møte med et russisk primærhelsevesen som er i sterk endring.

I forbindlese med kurset arrangerte Senter for Internasjonal Helse et møte med tema Utvikling av primærhelsetjenesten i Nordområdet – samarbeidsmuligheter Norge/Nord-Vest Russland. Torunn Janbu, Legeforeningens president, deltok på møtet.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=115036

Revidert veileder i akutt pediatri

Barnelegeforeningen har nylig avsluttet arbeidet med revidert veileder i akutt pediatri. Veilederen erstatter den gamle Akuttveilederen fra 1998. – Prosessen har tatt hensyn til samordning med Veileder i generell pediatri, sier Claus Klingenberg, leder av redaksjonsgruppen. – Begge veilederne skal være mest mulig tilpasset til hverandre. Dette kommer også til å være et kontinuerlig mål med ajourføringen av veiledersamlingen som starter nå, sier han.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=115937

Stort behov for dialyse og organdonasjon

I forbindelse med den internasjonale Verdens Nyredag 8.3. 2007 ble det rettet oppmerksomhet mot nyresykdommer. Kronisk nyresykdom viser seg å være et folkehelseproblem på samme måte som diabetes og høyt blodtrykk, men er langt mindre kjent. I Norge er det et økende dialysebehov på 10 – 15 % per år. I 2006 var det færre organdonasjoner enn tidligere år og ventelistene har økt med 30 %. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=117817

Anbefalte artikler