Artikkel

Bytte av fastlege

I henhold til fastlegeforskriften § 5 kan man bytte fastlege inntil to ganger per år. Dette har frem til nå blant annet blitt gjort ved bruk av Skjema for fastlegeordningen. Slike skjema aksepteres ikke lenger av NAV, og skjemaet blir ikke lenger trykket opp og sendt ut til fastlegene.

NAV ønsker nå primært at bytte av fastlege skal skje via linken Min Fastlege: https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/visloginside.do eller per telefon. Dette bidrar ifølge NAV til en raskere og mer effektiv gjennomføring av fastlegebyttet. I den grad legene bistår pasienter med bytte av fastlege oppfordres de til å benytte Internett-løsningen.

Fastlegeforskriften angir imidlertid ingen formkrav mht. bytte av fastlege, og Arbeids- og velferdsdirektoratet bekrefter derfor at helsetjenesteforvaltningen per i dag ikke kan nekte å behandle en forespørsel om bytte av fastlege som er sendt inn på det aktuelle skjemaet.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=116516

Ny salærsats

Salærforskriftens timesats er øket fra kr 805 til kr 825 fra 1.1. 2007. Se Normaltariffens kap.V: www.legeforeningen.no/cocoon/legeforeningen/normaltariff.xsp)

Forhandlinger med HSH

Legeforeningen og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) startet 7.2. 2007 forhandlinger om særavtalen for leger i HSH-sykehus med virkning fra 1.1. 2007.

Partene ble i desember enige om å utsette forhandlinger i påvente av avslutningen av prosessen i NAVO-området.

Det var god dialog mellom partene og det ble lagt opp til fortsatt nært samarbeid om felles utfordringer.

Forhandlingsklimaet lokalt og sentralt fungerer godt, med tillit mellom partene. En viktig oppgave for Legeforeningen og HSH blir å fortsette tilretteleggingen for frie og reelle lokale forhandlinger. Partene anslo at de sentrale forhandlingene skulle sluttføres 1.3. 2007 slik at lokale forhandlinger kunne igangsettes med frist i april. All lønnsdannelse skjer lokalt.

NSAM er nedlagt

Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) ble nedlagt 31.12. 2006. Nettsidene oppdateres ikke lenger. Arbeidet videreføres av Norsk forening for allmennmedisin: www.legeforeningen.no/index.gan?id=113817

Årsmøte i LVS

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) har årsmøte torsdag 19.4. 2007 kl. 17 i Auditorium 3 – 4, MH-bygget, Universitetet i Tromsø.

I tilknytning til årsmøtet avholdes konferansen «Universitetsklinikkene: kunnskapsarena eller butikk». Konferansen starter torsdag 19. april kl 1115 og avsluttes fredag 20. april kl 13. Konferansen er inndelt i tre temaer under følgende overskrifter: Kampen om de beste hodene, Finansiering av medisinsk forsking og undervisning – Ansvarspulverisering eller underskuddsbudsjett og Universitetsklinikkene og de medisinske fakultetene – trenger vi en ny organisering?

Innledere er bl.a. Hans M. Borchgrevink, Norges Forskningsråd, professor Amund Gulsvik og professor Einar Svendsen fra Universitetet i Bergen, dekan Thoralf Hasvold, det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø, dekan Per Omvik, det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, dekan Finn Wisløff og prodekan Britt-Ingjerd Nesheim ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og professor Ole Sejersted, Universitetet i Oslo.

For fullstendig program, se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=6890

Anbefalte artikler