Artikkel

Kontaktmøte med helse- og omsorgskomiteen

Avsluttende behandling, lokalsykehusenes rolle og prioritering stod på dagsordenen da Legeforeningen inviterte Stortingets helse- og omsorgskomité til helsepolitisk seminar i februar. På møtet innledet Torunn Janbu, Legeforeningens president, om sentrale utfordringer i helse-Norge. Deretter innledet Tore Henrichsen, leder av Legeforeningens arbeidsgruppe for å vurdere behovet for retningslinjer vedrørende avslutning av medisinsk behandling ved enkelte tilstander, om temaet «Avslutning av behandling – etiske og medisinske betraktninger».

Visepresident Per Meinich holdt et innlegg om lokalsykehusenes fremtidige rolle med vekt på behandlingskjeder, legevakt og akuttfunksjon.

Den siste innledningen stod leder av Rådet for legeetikk, Trond Markestad for. Han innledet om behovet for et bredere perspektiv på prioritering og presenterte sentrale temaer fra den kommende statusrapporten om prioritering.

Sluttrapport om sykehusreformen

Norges forskningsråd leverte 21.2. 2007 sluttrapport med de siste resultatene fra evalueringen av sykehusreformen. Rapporten inngår i den helhetlige evalueringen av sykehusreformen som er utført i årene 2005 – 07 på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten er tilgjengelig på Forskningsrådets Internett-sider: www.forskningsradet.no

Afs generalforsamling/kurs

Allmennlegeforeningen (Af) avholder generalforsamling fredag 27.4. 2007 kl 14 – 18 på Rica Hell Hotel i Stjørdal.

Den foreløpige saklisten omfatter godkjenning av innkalling og valg av møtedirigent, godkjenning av sakliste, årsmelding, regnskap, budsjett og valg av nytt styre.

I forbindelse med generalforsamlingen holdes Allmennyttig psykiatrikurs i tiden 26. – 28. april. Kurset som arrangeres i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin, er godkjent som klinisk emnekurs med 15 poeng til spesialiteten allmennmedisin.

Program med invitasjon til hele arrangementet er sendt samtlige medlemmer av yrkesforeningen og er også å finne på Afs hjemmesider. Påmeldingsskjemaet i programmet sendes Allmennlegeforeningen snarest.

Utdanningsvirksomheten 2005

Bestemmelser for spesialistutdanningen § 9 om godkjenning av utdanningsavdelinger, avkrever avdelingene årlig rapportering om den medisinske spesialistutdanningen.

Legeforeningen har fra og med rapporteringsåret 2004 basert seg på elektronisk rapportering gjennom SERUS (system for elektronisk rapportering av utdannings-virksomheten ved sykehusavdelinger). Det har vært en stor forbedring fra 2004 – 05-rapporteringen når det gjelder datateknisk tilrettelegging fra sykehusene side, men sekretariatet har også for 2005-rapporteringen måttet gi en del datasupport. Rapporteringen for 2005 omfatter 41 av de 44 medisinske spesialitetene og er tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider/Utdanning og fagutvikling/Spesialistutdanningen/Rapporter og utredning om utdanning: www.legeforeningen.no/index.gan?id=57063

Lønnsveksten høyere enn prisveksten

Lønnsveksten ventes i 2007 å bli relativt mye høyere enn det prisveksten synes å bli. Det viser årets rapport fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) som ble lagt frem 26.2. 2007. Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=117262

Politisk markering i Oppland

Leger ved sykehusene i Oppland gjennomførte 20.2. 2007 en politisk markering. Bakgrunnen for markeringen var at fagorganisasjoner i sykehusene reagerer negativt på at sykehusene i Hedmark og Oppland de siste fem årene har vært slått sammen til ett helseforetak – Sykehuset Innlandet – under eget styre. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=116473

Anbefalte artikler