Artikkel

Prosjekt om kartlegging av sykehusvirksomhet

Det skal opprettes en forprosjektprosjektgruppe i sekretariatet som har som oppgave å belyse bakgrunnen for den vanskelige situasjon som helseforetakene er i. Gruppen får myndighet til å gi oppdrag til eksterne personer/miljøer med nødvendig innsikt i sykehusdrift i den grad gruppen finner det nødvendig. Rapport med forslag til videre prosess skal leveres sentralstyret 23.3. 2007.

Statusrapport 2007

Statusrapporten 2007 som har som tema prioritering er sendt ut på høring til yrkesforeningene, fagmedisinske foreninger, spesialforeninger og fylkesavdelinger med seks ukers høringsfrist.

Årsmøte i LVS

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) avholder sitt 17. ordinære årsmøte torsdag 19.4. 2007 kl. 17 i Auditorium 3 – 4, MH-bygget, Universitetet i Tromsø. Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må melde disse snarest mulig til LVS kontor, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo – senest innen 10.3. 2007.

I tilknytning til årsmøtet vil det bli avholdt en konferanse med tittel «Universitetsklinikkene: kunnskapsarena eller butikk». Program for konferansen vil bli sendt alle medlemmer og ligger på LVS hjemmeside.

Navneendring

Sentralstyret har godkjent navneendring og nye vedtekter for spesialforeningen Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (tidligere Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk).

Oppnevninger

Nasjonal strategi for diabetesområdet

Sentralstyret har oppnevnt følgende representanter til Sosial- og helsedirektoratets referansegruppe for oppfølging av Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006 – 10: Kristian Furuseth, Norsk forening for allmennmedisin, Eirik Abildsnes, Norsk forening for samfunnsmedisin, John Cooper, Norsk endokrinologisk forening: John Cooper og Per Helge Kvistad, Norsk barnelegeforening.

Prosjekt om tvang i psykiatriske akuttposter

Jean-Max Robasse oppnevnes som Legeforeningens representant i referansegruppen til prosjektet Brukerorienterte alternativer til tvang i psykiatriske akuttposter.

Forhandlingsutvalget for HSH-området

Vendel Kristensen, tillitsvalgt for Yngre legers forening ved Lovisenberg Diakonale sykehus er oppnevnt som representant i Legeforeningens forhandlingsutvalg for HSH-området (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon).

Sosial- og helsedirektoratets avregningsutvalg

Lara Hvidsten oppnevnes som nytt medlem i avregningsutvalget i Sosial- og helsedirektoratet.

Statens helsepersonellnemnd/ Apotekklagenemnda

Sentralstyret fremmer følgende forslag på leger til verv som medlem/varamedlem i Statens helsepersonellnemnd/Apotekklagenemnda: Tor Carlsen, Reidun Førde, Jo Telje, Janecke Thesen. Presidenten gis anledning til å supplere forslaget med en sykehuslege.

Nytt medlem i autorisasjonsutvalget

Einar Vie Sundal, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf) representerer Nmf i Legeforeningens autorisasjonsutvalg med virkning fra 1.1. 2007.

Gruppe for å utrede spesialistutdanningen for leger

Som ledd i utredningen om spesialistutdanningen nedsettes det en prosjektgruppe med følgende medlemmer: Helge Haarstad, Jana Midelfart Hoff, Christina Rike, Arild Egge, Einar Klæboe Kristoffersen, Trond Egil Hansen, Helge Bjørnstad Pettersen og en representant fra Yngre legers forening. Frank R. Andersen oppnevnes som prosjektleder for gruppen.

Anbefalte artikler