Landsstyresaker:

Artikkel

Rettshjelpsordningens vedtekter

Rettshjelpsutvalgets har foreslått endrede vedtekter i rettshjelpsordningen. Forslaget sendes på høring etter at presidenten etter fullmakt har godkjent enkelte endringer.

Retningslinjer for legevakt

Sentralstyret skal oppnevne en arbeidsgruppe som skal utarbeide faglig organisatoriske retningslinjer for legevakt og legevaktsarbeid og utrede juridisk, økonomisk og avtalemessige konsekvenser av fremtidig legevaktstruktur. Arbeidsgruppen skal være ressursgruppe for Legeforeningens representant(er) i nasjonale arbeidsgrupper vedrørende legevaktspørsmål. Gruppen skal sammensettes av representanter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin og Legeforeningens utvalg for prehospital akuttmedisin. Sentralstyret bevilger inntil 200 000 kroner til dette arbeidet.

Oppretting av kontrollkomité

Landsstyremøtet 2006 vedtok enstemmig at lovforslag til henholdsvis kontrollkomité og lønnsutvalg skulle oversendes sentralstyret. Begge forslag omhandlet i hovedsak forslag til endringer i prosedyrene for fastsettelse av honorar og godtgjørelse til ledende tillitsvalgte samt fastsettelse av lønns- og pensjonsvilkår for Tidsskriftets redaktør. Forslag til lovendring sendes på organisasjonsmessig behandling

Justering av kontingentbestemmelsene

Ved iverksettelsen av nye lover er det behov for endringer i bestemmelsene om kontingent. Det er fremlagt forslag til enkelte endringer i § 4-3. Denne gjelder en presisering av at kontingentfritaket for alderspensjonister bør gjelde det kalenderår vedkommende fyller 75 år, fradrag i totalkontingenten for de som er æresmedlemmer i avdelingene og presisering av hvorledes beregning av de fagmedisinske foreningers tilskudd på grunnlag medlemstall beregnes ved dobbeltmedlemskap. Forslaget sendes ut på organisasjonsmessig behandling.

Nytt Prinsipp- og arbeidsprogram

Forslag til Prinsipp- og arbeidsprogram 2008 – 09 sendes på høring til avdelinger, spesialforeninger og regionsutvalg som landsstyresak med høringsfrist 25.3. 2007.

Forslag til forretningsorden for landsstyremøtet 2007

Sentralstyret har godkjent forslag til ny forretningsorden som sentralstyrets innstilling til forretningsorden for landsstyremøtet 2007.

Anbefalte artikler