Kunngjøringer

Artikkel

Fordypningsstilling tellende i relasjon til spesialistreglene

A2-avtalen § 6.3 presiserer at forskning, fagutvikling og kvalitetsutvikling skal utgjøre minst 50 % av arbeidstiden i fordypningsstilling.

Tjeneste i fordypningsstilling teller med inntil 50 % i spesialistutdanningen i tråd med avdelingens utdanningsstatus, avhengig av dokumentert klinisk tjeneste. Den øvrige del av tjenesten (fordypning/forskning) kan telle i relasjon til punktet «forskningstjeneste».

Ifølge retningslinjer fra Norsk overlegeforening og Yngre legers forening er det viktig at fordypningsdelen i stillingene brukes etter intensjonen. Det vil si at arbeidet i denne delen må kunne beskrives som: Forskning, fordypning, faglig perfeksjonering eller utviklingsarbeid. Disse stillingene skal ikke fungere som vanlige arbeids- og utdanningsstillinger mer enn en på forhånd avtalt andel. Den kliniske delen skal være fra 0 % til 50 % av arbeidsplanen for leger i fordypningsstillinger. Det forutsettes deltakelse i alle aspekter av den kliniske tjenesten.

Også vikariater i fordypningsstillingene må fylle disse forutsetningene.

Selv om en fordypningsstilling skulle bli benyttet galt, f.eks. ved å la legen arbeide 100 % klinisk, vil tjenesten kun telle med 50 % for spesialistutdanningen.

Retningslinjer for avslutning av medisinsk behandling

Sentralstyret opprettet 16.8. 2006 en arbeidsgruppe som skulle vurdere behovet for retningslinjer vedrørende avslutning av medisinsk behandling ved enkelte tilstander. Arbeidsgruppen suppleres med Wilhelm Sorteberg, Rikshospitalet, en representant for det onkologiske fagmiljøet og en representant for det geriatriske fagmiljøet.

Revisjon av retningslinjer

Det skal opprettes en arbeidsgruppe for revisjon av Legeforeningens retningslinjer for smertebehandling i Norge. Gruppen består av representanter for foreningsleddene som var representert i arbeidsgruppen som laget Retningslinjene. Disse ble vedtatt i sentralstyret 28.10. 2003, og i forordet foreslo man revisjon hvert fjerde år. Problemstillingen berører også legers forskrivningspraksis av vanedannende medikamenter den reviderte utgaven skal også omfatte retningslinjer for forskrivning av vanedannende medikamenter.

Anbefalte artikler