Har inngått rammeavtale med Norsk Helsenett

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har inngått en rammeavtale med Norsk Helsenett AS. Avtalen omfatter både fastleger og private avtalespesialister.

Torunn Janbu og Mette Vestli undertegnet avtalen på vegne av Legeforeningen og Norsk Helsenett AS. Foto Lise B. Johannessen

Avtalen ble undertegnet av Legeforeningens president Torunn Janbu og administrerende direktør i Norsk Helsenett AS Mette Vestli. Avtalen supplerer på noen områder avtalen som ble inngått med Sosial- og helsedirektoratet høsten 2006 (1).

– Vi har en uttalt målsetting om å samarbeide for økt elektronisk samhandling mellom aktører i helse- og omsorgssektoren i Norge, og tilknytning og bruk av helsenettet er en viktig forutsetning for at dette målet skal kunne nås, sier Janbu og Vestli.

Både Legeforeningen og Norsk Helsenett er enige om at tilknytning av legekontor til Norsk Helsenett er et viktig tiltak for å oppnå elektronisk samhandling. På kort sikt er målet fortsatt prioritering av meldingsutveksling i form av bl.a. epikrise, henvisning, laboratoriesvar og sykmelding mellom legekontor og helseforetak, og legekontor og trygdeetaten i tillegg til funksjonelt Internett, e-post og adresseregister.

Det fremgår av avtalen at avtalespesialistene er en av de viktigste samhandlingspartene som vil bidra til å utvikle samhandlingsarenaen i Norsk Helsenett, men avtalespesialistene omfattes ikke av tilskuddsordninger fra offentlige myndigheter. Norsk Helsenett vil derfor i løpet av første halvdel av 2007, etter nærmere avtale med Legeforeningen, gå ut med et tilbud om tilknytning til avtalespesialistene der det innrømmes 50 % rabatt på engangsavgiften til Norsk Helsenett. Tilbudet gjelder avtalespesialister med fulltidspraksis eller avtalespesialister som har sin praksis som hovedbeskjeftigelse. Under forutsetning av tilstrekkelig antall bestillinger, vil Norsk Helsenett tilknytte minimum 250 avtalespesialistkontorer under denne ordningen i 2007.

Anbefalte artikler