Minneord

Øystein Mæland Om forfatteren
Artikkel

På Ullevål universitetssykehus har vi med sorg mottatt meldingen om at tidligere avdelingsoverlege Turid Evang døde 6.1. 2007.

Turid Evang ble født i Oslo i 1937 og var datter av senere helsedirektør Karl Evang. Hun tok medisinsk embedseksamen i 1962, og etter gjennomført turnustjeneste påbegynte hun spesialistutdanning i psykiatri ved Ullevål sykehus. Hun arbeidet senere et par år på Gaustad sykehus før hun i 1970 begynte som reservelege på Dikemark sykehus, avdeling Lien. Der ble hun værende i 22 år. Hun opparbeidet seg en sentral faglig posisjon på avdelingen og bekledde stillinger som både spesiallege, assisterende overlege og overlege. Hovedtyngden av avdelingens pasienter hadde alvorlige psykiske lidelser, og nettopp de svakeste pasientene var de som sto Turid Evangs hjerte nærmest.

I 1992 ble hun avdelingsoverlege ved psykiatrisk poliklinikk i helserådsbygningen på St. Olavs plass i Oslo. Senere innehadde hun samme stilling på psykiatrisk poliklinikk på Ryen, inntil hun i 1995 gikk inn i tilsvarende stilling på psykiatrisk poliklinikk i Josefines gate. Her ble hun frem til hun gikk av med pensjon i 2002.

Turid Evang hadde høye ambisjoner på vegne av avdelingen, og var dyktig og pågående i forhold til å skaffe til veie midler for utvikling av behandlingstilbudene. Hun bidro sterkt til oppbygging av avdelingen mot det som etter hvert fremsto som et fullverdig distriktspsykiatrisk senter.

Som fagperson var Turid Evang visjonær. Hun var tidlig ute med å være pådriver for at mennesker med alvorlige psykiske lidelser og langvarige institusjonsopphold bak seg, skulle få et verdig og mest mulig selvstendig liv ute i lokalsamfunnet. Tidlig var hun også opptatt av å sikre medvirkning i behandlingen fra både pasienter og pårørende. Vi husker henne som en aktiv og pågående talskvinne for de svakeste, og takker for hennes lange innsats i norsk psykiatri. Våre tanker går til hennes etterlatte.

Anbefalte artikler