Artikkel

Miniseminar om stress og utbrenthet

Nordland Legeforening arrangerer torsdag 1. mars et miniseminar om stress og utbrenthet i samarbeid med kollegial støttegruppe. Seminaret finner sted i Bodø. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=112195

Nytt navn

Fra 1.1. 2007 heter den danske legeforeningen kun Lægeforeningen. Navneendringen faller sammen med at Lægeforeningen 1.9. 2007 har eksistert i 150 år. Ingen annen standsforening i Danmark har nådd denne alderen. I løpet av året vil jubileet bli markert på en rekke måter, en av de mer markante blir utgivelsen av en bok om utviklingen av den danske velferdsstaten og parløpet mellom legestand og samfunn. Det er foreløpig ikke laget en forkortelse på navnet. Internasjonalt heter foreningen fortsatt Danish Medical Association.

Nytt styre i Nmf

Norsk medisinstudentforening (Nmf) har nytt styre fra 1. januar. Einar Vie Sundal, Universitetet i Bergen ble valgt til ny leder. De øvrige styremedlemmene er: nestleder Anne-Marte Aasen, Oslo, Richard André Våge, Bergen, Cheneso Moumakwa, Tromsø, ingvald Vabo, Trondheim og Kristin Utne Johannesen, Nmf-Utland. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=5080

Årsmøte i Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening avholder sitt årsmøte/landsrådsmøte torsdag 26.4. 2007, kl 1345, på Radisson SAS Atlantic Hotel, Stavanger. Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i årsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 10. mars til: Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Ifølge Of’s lover § 15 skal forslag til endringer av gjeldende lover kunngjøres i Tidsskrift for Den norske lægeforening minst fire uker før årsmøtet avholdes. Norsk overlegeforening fremmer følgende forslag til lovendringer for årsmøtet/landsrådsmøtet: Vi gjør oppmerksom på en organisasjonsmessig endring i Den norske lægeforenings lover som tilsier at begrepet lover nå erstattes med vedtekter i den enkelte forening.

Årsmøte i LSA

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) avholder årsmøte onsdag 21.3. 2007 i Gamle Logen, Grev Vedels plass 2, Oslo. I etterkant av årsmøtet vil Norsk samfunnsmedisinsk forening avholde sitt årsmøte samme sted.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker omfatter den foreløpige sakslisten til årsmøtet i LSA valg av leder og medlemmer/varamedlemmer til styret, valg av representanter/vararepresentanter til landsstyret og valg av medlemmer/varamedlemmer til valgkomité. Stemmeberettigede ved årsmøtet er medlemmer av LSAs landsråd, som innkalles til årsmøtet. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av LSA. Deltakelse bes meldt til LSAs sekretariat v/Klara Enebakk, e-post: klara.enebakk@legeforeningen.no

Valgkomiteen er godt i gang

Legeforeningens valgkomité for perioden 2005 – 07 er godt i gang med forberedelsene til valgene som skal finne sted under landsstyremøtet i Kongsberg 22. – 24. mai. Valgkomiteen skal i henhold til lovens § 3-2-1, 6. ledd legge frem forslag på kandidater til følgende verv: president, visepresident, sju medlemmer og tre varamedlemmer til sentralstyret. Valgkomiteen ledes av Karin Frydenberg. Øvrige medlemmer er Rolf Schøyen og Ragnhild Øydna Støen.

Ny allmennmedisinsk portal

Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen har etablert en felles portal for allmennlegene. Portalen vil være en oversiktsside med felles nyheter, og med lenke til de to foreningenes egne sider. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=113824

Anbefalte artikler