Kunngjøringer

Artikkel

Støtteforeningen for norske leger og deres etterlatte

Styret i Støtteforeningen for norske leger og deres etterlatte fremmer følgende forslag til endring av foreningens statutter:

Gjeldende § 12 oppheves:

«Forslag til forandring i foreningens statutter må innleveres styret senest tre uker før generalforsamlingen. Styret behandler forslaget som gjøres kjent i Tidskrift for Den norske lægeforening innen årets utgang. For at foreslaget skal bli gyldig vedtatt kreves det at det på neste års generalforsamling bifalles med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtas ikke forslaget, kan generalforsamlingen med alminnelig flertall beslutte at det skal sendes til samtlige medlemmer til skriftlig avstemming. Hvis over halvparten av medlemmene godtar forslaget, anses det gyldig vedtatt.»

Forslag til ny § 12:

«Forslag om foreningens oppløsning behandles som forslag til forandring av statuttene. I tilfelle oppløsning, skal foreningens midler anvendes til fordel for den norske legestand. Vedtak i forbindelse med oppløsning må godkjennes av den til enhver tid gjeldende offentlige myndighet.»

Styret i Støtteforeningen for norske leger og deres etterlatte foreslår at foreningen oppløses og at midlene i foreningen overføres til stiftelsen Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød.

Forslagene vil bli behandlet på foreningens generalforsamling våren 2007.

Kunngjøringen ble publisert på Legeforeningens Internettside 21.12.2006: www.legeforeningen.no/index.gan?id=113086

Kontaktinformasjon: Støtteforeningen for norske leger og deres etterlatte, c/o Den norske lægeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo. Kontaktperson: Einar Espolin Johnson, tlf 23 10 92 10.

60-årsjubileum

Norsk forening for allergi og immunpatologi markerer sitt 60-årsjubileum 8. og 9. februar med seminar på Soria Moria Hotell og konferansesenter, Oslo.

Årsmøte

Det er årsmøte i Norsk gastroenterologisk forening 8. – 10.2. 2007 på Lillehammer.

Anbefalte artikler