Artikkel

Reisestipend 2007 – 08

Voksenopplæringsforbundet står på vegne av Kunnskapsdepartementet for den praktiske gjennomføringen av reisestipendordningen i henhold til statsbudsjettet. Med forbehold om Stortingets godkjennelse, utlyser Voksenopplæringsforbundet (Vofo) reisestipend for 2007 – 08 for studieledere og instruktører som arbeider med voksenopplæring i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Studiereisen bør finne sted i perioden mars 2007 – mars 2008. Den skal ha sammenheng med den voksenopplæring søkeren er engasjert i. Søkeren bør også legge vekt på muligheten for nettverkbygging nasjonalt og internasjonalt, for å øke betydningen av den enkeltes reise.

Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l. Søkere som har mottatt stipend de siste fem år blir ikke vurdert.

Maksimalsatser for stipend er: kr 5 000 for Danmark og Sverige, kr 6 000 for Finland, Barentsregionen og Baltikum, kr 7 000 for øvrige Eurpoa og kr 9 000 for andre verdensdeler.

Obligatorisk skjema for søknad fåes ved henvendelse til Akademisk Studieforbund Stortingsgaten 2. 0158 Oslo. Søknadsfrist er 22.1. 2007.

Stipendtildelingen besluttes endelig på Vofos første styremøte etter søknadsfristens utløp. Spørsmål kan rettes til Voksenopplæringsforbundet ved Astrid Thoner Tlf. 22 41 00 00.

Startskuddet har gått for LEIF-IT

Fra årsskiftet lanserte Legeforeningen LEIF-IT (Legers Etterutdanning I Fremtiden), en nettbasert tjeneste for planlegging, registrering og evaluering av legers etterutdanning. Tjenesten kan brukes både av privatpraktiserende og sykehusansatte spesialister. Tjenesten er foreløpig ikke tilrettelagt for allmennmedisin. Det blir gjort i løpet av 2007. LEIF-IT kan benyttes gratis, men krever registrering.

Det er økende krav til å kunne dokumentere arbeid med kvalitetssikring. LEIF-IT kan være en måte å gjøre dette på.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=111267

Feltlegene ga over en halv million

I forbindelse med TV-innsamlingsaksjonen til Leger Uten Grenser (LUG) i oktober 2006 oppfordret Allmennlegeforeningen og LUG allmennlegene til å gi en andel av inntektene fra praksisen 12. oktober til TV-aksjonen. 330 legekontor og enkeltleger deltok og ga til sammen 541 000 kroner. I et brev som ble sendt allmennlegene i forkant av aksjonen, stod bl.a. følgende: «ikke alle har mulighet til å reise i felt, men alle kan bidra til at jobben gjøres. Nå oppfordrer vi til et kollegialt samarbeid over landegrensene».

Helseforetakene bryter likestillingsloven

Legeforeningen mottar flere henvendelser som viser at helseforetakene bryter likestillingsloven. Dette skjer ved at foretakene som arbeidsgivere nekter å forlenge vikariater for leger i spesialisering i forbindelse med svangerskap. For at utdanningssystemet skal fungere, er det særskilte vikarordninger for leger i spesialisering. At leger skal være i vikariat over flere år, forutsetter at arbeidsgiverne innretter seg hensynsfullt og korrekt i hensyn til intensjoner med systemet og i henhold til lovgivningen. Ved ikke å forlenge vikariater for leger i spesialisering i forbindelse med avbrudd på grunn av svangerskap, bryter helseforetakene likestillingsloven. Legeforeningen har flere eksempler på helseforetak som bryter loven. Likestillings- og diskrimineringsombudet har påpekt dette konkret overfor det enkelte foretak.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=110697

Hva skjer?

Under temaet Kalender 2007 i venstre felt på Legeforeningens Internett-sider ligger informasjon om møter og arrangementer i Legeforeningens ulike organer. Har du informasjon om aktuelle arrangementer som finner sted i løpet av 2007, send gjerne en e-post til informasjon@legeforeningen.no

Anbefalte artikler