CPME vedtok policy om alkohol og legemiddelovervåking

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Vedtaket ble fattet under et møte i den europeiske legeforeningen (Comité Permanent des Médecins Européens – CPME) i Luxemburg i oktober 2006. Fra Norge deltok bl.a. president Torunn Janbu, visepresident Per Meinich, Lars Eikvar fra sentralstyret, leder for Allmennlegeforeningen Jan Emil Kristoffersen og generalsekretær Terje Vigen.

Lars Eikvar som er tidligere leder av Norsk overlegeforening, ble valgt til ny «vice chair» i CPMEs subkomité Organisation of health care, social security and health economics.

– Dette gir oss mulighet til å få raskere og mer uformell informasjon om det politiske arbeidet i EU, bl.a. når det gjelder helsetjenestedirektivet, arbeidstidsdirektivet og andre politiske vedtak i EU som vil påvirke norsk helsetjeneste, sier Lars Eikvar.

Legeforeningen hadde i forkant av møtet forberedt en rekke saker. – Vi synes det er svært positivt at våre innspill ble tatt med i den endelige utformingen av dokumentene, sier Torunn Janbu. Det europeiske samarbeidet blir stadig viktigere, og Legeforeningen legger seg på en aktiv linje i CPME, blant annet ved å sende inn forberedte saker i forkant av møtene og ved å delta i ulike grupper og komiteer. Torunn Janbu er svært tilfreds med at arbeidet knyttet opp mot CPME er godt forankret i Legeforeningens sekretariat.

Per Meinich overtar Ottar Grimstads plass i subkomiteen «Ethics and Professional Codes». Denne komiteen la, bl.a. på bakgrunn av innspill fra Legeforeningen, frem et notat om hva som skal være innholdet i en fremtidig CPME policy når det gjelder e-helse, dvs. elektronisk kommunikasjon mellom institusjoner eller helsepersonell.

CPME vedtok to policydokumenter. Det ene omhandler legemiddelovervåking, der det blant annet anbefales å sette ned en komité for legemiddelovervåkning i primærhelsetjenesten, og å etablere en høyt kvalifisert ekspertgruppe på medikamentsikkerhet. Det andre gjelder tiltak for å forebygge og redusere helse- og samfunnsproblemer relatert til alkoholbruk. Legeforeningen fremmet et forslag om dette temaet under møtet. I europeisk sammenheng har Norge tradisjon for å føre en restriktiv alkoholpolitikk, hvor avgifter og tilgangskontroll har vært benyttet som viktige virkemidler for å holde forbruket nede.

Les mer: www.cpme.be/policy.php

Anbefalte artikler