Artikkel

Danskene innfører stjernesystem

Den danske indenrigs- og sundhedsministeren lanserte i begynnelsen av november et stjernesystem som skal måle kvaliteten på sykehus: sundhedskvalitet.dk. På en skala fra en til fem skal sykehusenes evalueres. Den almindelige danske lægeforening støtter intensjonene bak stjernesystemet og gir initiativet fire stjerner, men kun to stjerner for utførelsen. Det skriver Lægeforeningens formann, Jens Winther Jensen på lederplass i Ugeskrift for læger nr. 45/2006. Les mer på www.laeger.dk

Ny særavtale i KS

Fredag 10.11. 2006 ble nemndsbehandlingen av Sentral forbundsvis særavtale avsluttet. Ny særavtale foreligger med virkning fra 1.7. 2006. Nemnden ble ledet av Dag Nafstad og besto i tillegg av Torunn Janbu, Legeforeningens president og Arne Norum fra Kommunenes Sentralforbund (KS).

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=110593

Barnehelseprisen 2006

Landsgruppen for Helsesøstre i Norsk sykepleieforbund mottok 13. oktober Barnehelseprisen for 2006. Prisen er initiert av Norsk barnelegeforening og Barneombudet. Helsesøstrene ble hedret med et bilde av kunstneren Rolf Nerli.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=110643

Aplfs fagutvalg er historie

Aplfs (Alment praktiserende legers forening) fagutvalg som ble dannet i 1938, hadde sitt aller siste møte på Hagaled gjestegård i Nesbyen i begynnelsen av november. Fagutvalgets funksjoner vil fra årsskiftet ivaretas av Norsk forening for allmennmedisin som.

Over 1 500 medisinstudenter i Øst-Europa

Stadig flere norske medisinstudenter velger å studere i Øst-Europa. I Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia er det nå over 1 500 medisinstudenter med støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Det totale antallet norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen er 2 2 168

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=110897

Veileder i generell pediatri i alle formater

Norsk barnelegeforening har lansert egen versjon av «Veileder i generell pediatri» for håndholdte enheter, en såkalt PDA-versjon. I tillegg er veilederen tilgjengelig som bok, vanlige nettsider og kan lastes ned i Word-format via Barnelegeforeningens nettsider.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=109745

Oppnevninger av sentralstyret

Prosjekt i SINTEF Helse/NPR

Avtalespesialistene Tore Lunde og Sigrid Næss er oppnevnt til referansegruppen for prosjekt vedrørende innsamling av data fra private avtalespesialister.

Prosjekt om legemiddelgjennomganger

Trine Bjørner oppnevnes som Legeforeningens representant i referansegruppen i Apotekforeningens prosjekt om legemiddelgjennomganger Prosjektet skal undersøke hvordan legemiddelgjennomganger kan gjennomføres i apotek og hvordan farmasøytens kompetanse kan utnyttes.

Kodeverk og klassifikasjoner (KoK)

Tove Bjerkreim er oppnevnt som ny representant for Legeforeningen i Sosial- og helsedirektoratets referansegruppe for Kodeverk og klassifikasjoner (KoK).

Kunnskapssenterets vitenskapelige råd

Legeforeningen foreslår reoppnevning av professor Steinar Hunskår og professor Reidun Førde til Kunnskapssenterets vitenskapelige råd. Professor Irene Hetlevik og professor Amund Gulsvik oppnevnes som nye medlemmer.

Anbefalte artikler