Artikkel

150 000 til TV-aksjonen

Sentralstyret bevilget 150 000 kroner til TV-aksjonen 2006 Leger Uten Grenser. Midlene ble bevilget i to omganger; dels gjennom et bidrag på kr 62 000 til portostøtte, samt et direkte giverbidrag på kr 88 000 til aksjonen.

Godkjenning av forening

Sentralstyret har godkjent Norsk forening for arbeidsmedisin som fagmedisinsk forening fra 1.1. 2007 under forutsetning om endring i foreningens vedtekter.

Islending ny leder i WMA

Dr. Jon Snedal (56) fra Island er valgt til ny president i World Medical Association (WMA) for ett år med virkning fra oktober 2007. Valget fant sted under WMAs generalforsamling i Sør-Afrika 14. oktober. Snedal ble valgt etter en valgprosess med to andre kandidater fra henholdsvis Brasil og Australia. Han fikk absolutt flertall av stemmene i første valgrunde.

Dr. Snedal er den første fra Island som er valgt til president i WMA. Han har vært medlem av WMA Counsil og har i tillegg vært leder av WMAs etikkomité i to år. Han har også vært leder av Nordisk legeråd og er nå leder av den islandske legeforeningens råd for legeetikk. Jon Snedal er født i Reykjavik, men har bodd både i Danmark og Sverige i oppveksten. Han arbeider i dag som amanuensis i geriatri ved Landsspitali University Hospital i Reykjavik.

Christl Kvam gjenvalgt

Akademikernes rådsmøte har gjenvalgt Christl Kvam som leder for en ny fireårsperiode. Det er Kvams tredje periode som Akademikernes leder. Det nye styret består foruten Kvam av Åsmund Knutsen, nestleder, Torunn Janbu (Legeforeningen), Gry Hellberg Munthe (Norges Juristforbund), Gro Elisabeth Paulsen (Norsk Lektorlag), Gunnar Lyngstad (Den norske tannlegeforening) og Finn Roar Bruun (Naturviterforbundet).

Nytt nettsted gir oversikt over regelverk

Leger skal nå lettere få oversikt over regelverk på en rekke HMS-områder etter at fem statlige etater har gått sammen om å samle informasjon på ett nettsted. Kravene til legekontorer og sykehus fra Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Statens forurensningstilsyn (SFT) finnes nå på siden www.regelhjelp.no

Leger kan enten velge bransjen helsetjenester eller bare taste inn organisasjonsnummeret sitt for å få opp hvilke krav som gjelder for virksomheten. Nettstedet har som mål å gjøre det enklere for leger, ledere og helsepersonell å sette seg inn i hvilke regler som gjelder. De frem statlige etatene skal i tillegg få et mer enhetlig tilsyn. 

Seniorpolitikk for leger

Det har gjennom flere år vært arbeidet med å få gjennomslag i ulike forhandlingsløp med hensyn på å bedre arbeidssituasjonen for leger som er i slutten av sin yrkeskarriere. Dette har også vært et tema som har vært oppe på seniorseminarene. Det har vært et ønske at Legeforeningen skulle utarbeide et dokument som på en helhetlig måte kunne vurdere aktuelle seniorpolitiske tiltak for leger. Sentralstyret har på denne bakgrunn vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe med en representant fra hver av de sju yrkesforeningene. Arbeidsgruppen skal innhente opplysninger om ulike seniorpolitiske tiltak som er iverksatt både i og utenfor sykehus og komme med forslag om nye aktuelle seniorpolitiske tiltak av generell karakter og tiltak som er aktuelle å forsøke å få innført i ulike forhandlingsforløp. Arbeidsgruppen skal være ferdig med arbeidet innen 1.3. 2007.

Pool av pensjonerte leger

Overlegeforeningen er bedt om å vurdere hvorvidt det er aktuelt å etablere en pool av nylig pensjonerte leger som kan påta seg vikaroppdrag for andre leger som ønsker å videreutdanne seg eller som skal ut i overlegepermisjon.

Anbefalte artikler