Fornøyde regionale tillitsvalgte på kurs

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Hurtigruteskipet Trollfjord bidro til å skape en flott ramme om kurs for tillitsvalgte fra region Midt-Norge i begynnelsen av oktober.

Raymond Teigen (nord), Sigrun Solberg (vest) Torgeir Schmidt-Melbye (Midt-Norge), Bodil Aasvang Olsen (sør) og Svein Aarseth (øst) er glade for at regionsutvalgene er vedtektsfestet. Foto Lise B. Johannessen

Over 80 deltakere fra de tre lokalforeningene i Midt-Norge, lederne for de fem regionsutvalgene, Legeforeningens president, visepresident og generalsekretær samt representanter fra Legeforeningens sekretariat, deltok på den fagpolitiske konferansen og kurset i regi av region Midt-Norge. Blant temaene var hvordan man skal opprettholde det faglige engasjementet mens de økonomiske rammene rykker nærmere, Legeforeningens organisasjonsstruktur, sykehusreformen, regionsutvalgenes stilling og avtaleverket.

Fagligheten i førersetet

Torunn Janbu, Legeforeningens president, holdt et klart og poengtert innlegg om Legeforeningens syn på sykehusreformen. – Vi trenger stabilitet og ro i sykehusene for å gjøre den jobben vi skal gjøre, nemlig å behandle pasienter, sa hun. – Vi må sette fagligheten i førersetet og være tydelige på at ledelsen av helseforetakene må bygges på faglige vurderinger og åpne og reelle prioriteringer. For å få reelle muligheter også til god økonomikontroll på sykehusene, må det settes en reell åpningsbalanse, slik intensjonen var ved innføring av sykehusreformen, sa Janbu.

Hun sa videre at utviklingen i sykehusene gir grunn til bekymring og at Legeforeningen mottar mange bekymringsmeldinger fra medlemmene om hvordan det er å jobbe i foretaksstrukturen. Ustabile arbeidsforhold er demotiverende og bygger ikke opp om faget og god pasientbehandling, slo legepresidenten fast.

Lovfestet fra årsskiftet

Regionsutvalgene og deres fremtidige plass i Legeforeningen var lagt til en egen sesjon under kurset. Landsstyret vedtok i mai 2006 å lovfeste regionsutvalgene, og vedtaket trer i kraft fra 1.1. 2007. Regionsutvalgene har hittil hatt en noe uklar rolle og posisjon i Legeforeningen. Representantene for regionsutvalgene ga derfor alle uttrykk for at de var svært tilfreds med at utvalgene nå får en sterkere forankring i foreningen. Samtidig er det viktig at det gis klar beskjed til alle organisasjonsledd og også utad, om at det er regionsutvalgene som er Legeforeningens kontaktnivå regionalt.

– Torunn Janbu trakk en historisk linje fra etablering av interimsutvalg høsten 2001 til vedtektsfesting av regionsutvalgene fra 2007. – Det viktigste vi kan bidra med er å være en fagpolitisk aktør, understreket hun. – Tyngden ligger i at vi har bred medisinsk faglig kompetanse og leverer bredden, dessuten er det viktig å fremstå med én stemme. Regionsutvalgenes kan være en sentral aktør på det regionale nivået hvor de har samarbeidsmuligheter med de regionale helseforetakene, konserntillitsvalgte og ansatte representantene. Det er viktig at Legeforeningen får på plass gode kontaktkanaler og nettverk slik at kommunikasjonen med regionsutvalgene både «opp» og «ned» i foreningen blir god. Fast kontakt i Legeforeningens sekretariat er etablert, og kan også brukes til koordinering av utvalgenes arbeid. Utfordringene er mange, spennende og varierte, og utvalgene kan derfor med fordel fordele oppgavene mellom medlemmene, understreket hun.

Flere ga uttrykk for at det ville vært fint om regionsutvalgslederen kunne frikjøpes én dag per uke. Dette er tilfellet i regionsutvalg Nord. – Én dags frikjøp er natt og dag, sa Raymond Teigen, utvalgets leder, og fortalte at regionsutvalget har fått til et godt samarbeid med det regionale helseforetaket. Telemark legeforening ønsker også å frikjøpe lederen én dag per uke.

Ett votum – én stemme

– Regionsutvalget bør være en interessant arena, men vi må nok gå noen runder for å finne ut hvordan utvalgene skal organiseres, ble det sagt. Per i dag har utvalgene liten indre makt i Legeforeningen, og er ikke representert i landsstyret annet enn gjennom fylkeslederne. Sigrun Solberg, leder i regionsutvalg Vest, mente det var viktig å se på organiseringen av utvalgene og å ha intern ryddighet på hvem man representerer.

Svein Aarseth, leder i regionsutvalg Øst mente det er behov for et eget regionsutvalgsforum, og sa at utvalgene også må bli flinkere til å koordinere virksomheten. – Fellesoppgaver kan være budsjett og for eksempel felles regler for fagområdet rehabilitering, sa han.

Utvalgene står overfor en rekke felles problemstillinger, bl.a. funksjonsfordeling mellom de regionale helseforetakene, samarbeid mellom første- og annenlinjetjenesten, spesialistutdanningen, turnus og tilrettelegging av valg av tillitsvalgte. Utvalgene opplever at viktige saker behandles i en region for så å bli gjort gjeldende for alle. Dette nødvendiggjør god kontakt mellom utvalgene.

Det trengs hjelp til skolering og motivering av utvalgene, innspill om hva som skjer og innspill om hva Legeforeningen mener. Det er behov for noen som kan koordinere og spille ut informasjonskanaler slik at også foreningen sentralt holdes informert og at det utvikles god kontakt ut i foreningen lokalt. Det ble påpekt at det er viktig å ha ett votum og én stemme overfor det regionale helseforetaket. Regionsutvalget må fange opp hva som skjer på grasrota, og det er nødvendig med tett kontakt med konserntillitsvalgt i de regionale helseforetakene for at samarbeidet skal kunne fungere godt. Når det gjelder den praktiske organiseringen, bør bl.a. møtene i utvalgene legges nært opp til møtene i det regionale helseforetaket.


Brit Kari Stene

Brit Kari Stene, St. Olavs hospital, Overlegeforeningen

Jeg er nyvalgt og helt fersk som tillitsvalgt og det er første gang jeg er på kurs. Dette kurset var veldig passende. Det er utrolig viktig å bli satt inn i avtaleverket, og det mye lettere å få det presentert på denne måten og få eksemplifisert problemstillingen. Ikke minst er det positivt å treffe kolleger. Det har vært et veldig nyttig og interessant kurs med en god og engasjert diskusjon.

Lars Martin Rekkedal

Lars Martin Rekkedal, Volda sjukehus, Yngre legers forening

Jeg er nokså nyvalgt tillitsvalgt, og det er første gang jeg deltar på et slikt kurs. Det har vært et kjempebra kurs, og jeg har lært mye. Det er flott å få oversikt over avtaleverket og fint å ha et felles talerør. Det er veldig bra med regionale kurs og også fint at kurset ikke er stå stort. Det blir lett å få kontakt når man treffes på denne måten. Det å komme på et slikt kurs og møte tillitsvalgte fra regionen er veldig positivt. Jeg synes også det var veldig fint at både president Torunn Janbu og generalsekretær Terje Vigen var med på deler av kurset, og skulle gjerne truffet enda flere fra administrasjonen.

Anne Berit Nilsberg

Anne Berit Nilsberg, Hitra legekontor, Allmennlegeforeningen

Det har vært veldig interessant også for meg som er allmennmedisiner. Jeg har vært tillitsvalgt i fire år, men det har vært veldig lokalt. Det har vært kjekt å treffe dem som har med viktige saker å gjøre. Jeg har jobbet en del med interkommunalt samarbeid, og derfor har det vært interessant å få diskutert det i dette foraet. Kurset har vært veldig bra organisert og svært nyttig. Det er dessuten alltid fint å treffe og diskutere med kolleger.

Anbefalte artikler