Artikkel

Policynotater og statusrapporter

Statusrapporter og policynotater er sentrale dokumenter i Legeforeningens helsepolitiske arbeid. Statusrapportene har fått formell forankring i organisasjonen gjennom sentralstyrevedtak om tema, nedsettelse av referansegruppe og vedtak om endelig rapport. Før sentralstyrets endelige beslutning om statusrapporter og policynotater skal som standard prosedyre, aktuelle organisasjonsledd i Legeforeningen ha fått uttale seg gjennom en høringsrunde. Høringsfristen bør minimum være to måneder. Kravet om høring kan fravikes ved utarbeidelse av policynotat som omfatter saksområder hvor politikken er gjennomarbeidet.

Akademikerne vant arbeidsrettssak

Arbeidsretten avsa 11.9. 2006 dom i sak mellom Akademikerne og NAVO vedrørende forståelsen av Riksmeklingsmannens møtebok av 8.11. 2005 som utgjør Overenskomsten for helseforetakene for perioden 1.1. 2005 – 31.12. 2006.

Saken gjaldt virkningstidspunkt for lønnstilleggene i 2005, og tvisten gjaldt forståelsen av en bestemmelse i Riksmeklingsmannens møtebok. NAVO hevdet at alle variable tillegg m.v. først skulle gjelde fra vedtakelsen av overenskomsten, dvs. fra 8.11. 2005. Akademikerne hevdet imidlertid at alle tillegg skulle gis med virkning fra 1.1. 2005 enten de er som følge av endringer av minimumslønn, basislønn eller tillegg til lønn, eller som følge av omregning av lønnen.

Les mer på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=105962

Skjerpet kontroll med frikortrefusjon

Riksrevisjonen har pålagt Arbeids- og velferdsetaten (NAV) å bedre kontrollen med utbetaling av frikortrefusjon. Fra 1.10. 2006 vil alle krav om frikortrefusjon der pasienten ikke har frikort bli avvist. Det er derfor viktig at praktiserende leger og vaktleger påser at pasienten faktisk fremviser sitt frikort.

Portostøtte til Leger uten Grenser

Sentralstyret har bevilget til sammen 62 000 kroner i portostøtte til Leger uten Grenser (LUG) i forbindelse med TV-innsamlingsaksjonen. LUG planlegger å sende ut pakken Felt-lege for en dag til allmennpraktiserende leger. Pakkene består av plakater og publikumsinformasjonshefter som kan ligge på legekontorene.

Bruk av pasientjournal i forsikringssaker

Legeforeningen arbeider for lovrestriksjoner vedrørende bruk av pasientjournalen i forsikringssaker, herunder forbud mot bruk av pasientjournalen i forbindelse med tegning av forsikring.

Godkjenning av forening

Norsk forening for allmennmedisin ble i sentralstyrets møte 18.9. 2006 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten Allmennmedisin fra 1.1. 2007. Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) og Aplfs fagutvalg legges ned fra samme dato. Vedtektene for den nye fagmedisinske foreningen, som ble vedtatt på stiftelsesmøtet 5.5. 2006, ble godkjent.

Af er kortversjonen

Styret i Allmennlegeforeningen vedtok på sitt møte 25.8. 2006 at foreningen kan omtales med Af som forkortelse. Forkortelsen er i praksis allerede tatt i bruk av mange. Neste års generalforsamling vil bli invitert til å slutte seg til den nye forkortelsen. Styret har også satt i gang arbeidet med å få laget ny logo for Af.

Tiltak for redusert sykefravær

Akademikerne har sendt brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet der det foreslås en rekke tiltak for å redusere sykefraværet. Forslaget omfatter i tillegg til en rekke generelle tiltak, også særskilte tiltak. Det er et ledd i arbeidet med det nylig etablerte utvalget som skal se på tiltak for å få ned sykefraværet. Akademikernes forslag er koordinert med de øvrige hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden.

Les mer: www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=9887

Anbefalte artikler