()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Brøt forhandlingene

  Brøt forhandlingene

  Legeforeningen og andre arbeidstakerorganisasjoner startet 6. september forhandlinger om revisjon av landsoverenskomstene med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Dagen etter ble det konstatert brudd i forhandlingene, da samtlige arbeidstakerorganisasjoner valgte å si nei til arbeidsgivers tilbud. For Legeforeningens del omfatter HSH-avtalene først og fremst leger ansatt i sykehus som ikke er eid av staten, blant annet Diakonhjemmet i Oslo og Haraldsplass i Bergen.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=105522

  Lederstipend til yngre leger

  Lederstipend til yngre leger

  Legeforeningen kan tilby åtte lederstipend til leger som ønsker å ta vekttallsgivende lederutdanning. Stipendiet utgjør inntil kroner 25 000 og skal fortrinnsvis gå til yngre leger som ønsker å ta lederutdanning. For å kunne motta lederstipend må utdanningen minst være 30 studiepoeng (10 vekttall). Det er en forutsetning at mottakeren ikke er omfattet av andre finansierte ledelsesordninger. Det kreves dokumentasjon på opptak og fullføring av studium, og mottaker plikter å avgi rapport om hva midlene er anvendt til. Stipendiet må anvendes innen ett år fra tildelingstidspunkt. Lederstipendiene utlyses vår og høst og søknadsfristen for høsten 2006 er 10. oktober. Kortfattet prosjektbeskrivelse og kostnadsoversikt vedlegges søknaden som sendes til Den norske lægeforening, Seksjon for medisinsk pedagogikk, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

  Stipend for viderekvalifisering i legers videre- og etterutdanning

  Stipend for viderekvalifisering i legers videre- og etterutdanning

  Legeforeningens sentralstyre har for 2006 avsatt kr 200 000 fra Utdanningsfond I til individuelle søkere som er engasjert i legers grunn-, videre- og etterutdanning. Hensikten er å viderekvalifisere leger innenfor de områdene de arbeider med i medisinsk utdanning, og som kan godkjennes i legers videre- og etterutdanning. Stipendiet kan søkes som hel eller delvis støtte til deltakelse i kurs/konferanser, studieopphold ved institusjoner, utprøving av nye pedagogiske metoder og evalueringsformer. Det kan søkes om stipend på inntil kr 25 000. Den som mottar stipend plikter å avgi regnskap og rapport om hva midlene er benyttet til. Søknadsfrist er 10.10. 2006.

  For nærmere informasjon, se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=105734

  Holdt igjen turnusplasser

  Holdt igjen turnusplasser

  Norsk medisinstudentforening (Nmf) har reagert sterkt på at Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) valgte å stå fast ved tilbakeholdelse av 50 turnusplasser da trekningen ble foretatt fredag 1. september. 500 personer var påmeldt til 391 turnusplasser med oppstart i februar 2007.

  Begrunnelsen for tilbakehold har vært å sikre legedekning til utkantstrøk. Nmf reagerer på at dette også ble gjort ved høstens trekning, til tross for at det var et stort overtall av søkere og dermed liten sannsynlighet for at for mange ville trekke seg.

  – Med de kapasitetsproblemene turnustjenesten har, er det skremmende at myndighetene fortsatt mener det er for få turnussøkere. Det er vanskelig å jobbe med turnustjenestens utfordringer når det er denne typen holdninger vi møter fra myndighetene, sier Torstein S. Hansen i Norsk medisinstudentforening. Legeforeningen har i brev til Sosial- og helsedirektoratet gitt utrykk for at de reagerer på denne praksisen.

  Fikk Tordenskiolds soldatpris

  Fikk Tordenskiolds soldatpris

  Anne Beth Moslet, mangeårig redaktør av Legekunsten, er tildelt Tordenskiolds soldatpris. Prisen er innstiftet av Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), og gis til en lege eller en person som har gjort et fortjenestefullt arbeid for å fremme privat spesialistpraksis. – Gjennom sine 12 år som redaktør har Moslet skapt et blad som leses av mange og som evner å ta aktuelle saker, sa Ove Andreas Mortensen, PSLs leder blant annet om begrunnelsen for pristildelingen.

  Etablerer fagmedisinske foreninger

  Etablerer fagmedisinske foreninger

  For å styrke Legeforeningens faglige profil og virksomhet vedtok landsstyret 2005 at alle spesialforeninger som representerer de faglige interessene knyttet til en godkjent spesialitet (totalt 43), endrer foreningsmessig status og betegnes fagmedisinske foreninger fra og med 1.1. 2007. Legemedlemmer som er godkjente spesialister, fordeles automatisk til de foreningene som representerer den enkeltes spesialitet som ordinære, obligatoriske medlemmer.

  Bakgrunnen for vedtaket var et ønske om at medlemmenes faglige engasjement skal bli nærmere integrert i Legeforeningen. Som en konsekvens av landsstyrevedtaket i 2005 vedtok landsstyret i 2006 nye vedtekter for Legeforeningen. Disse er omtalt i Tidsskriftet nr. 18/2006.

  De spesialforeninger som ikke dekker en spesialitet, og derved ikke omfattes av utvidelsen av det obligatoriske medlemskapet, forutsettes å bli videreført som frivillige foreninger innen Legeforeningen.

  Kontinuerlig informasjon

  Kontinuerlig informasjon

  Legeforeningen er opptatt av at all tilgjengelig informasjon knyttet til etableringen av de fagmedisinske foreningene skal tilflyte medlemmene. Under vignetten Fagmedisinske foreninger i Aktuelt i foreningen vil det derfor i de nærmeste utgavene bli gitt løpende informasjon om ulike prosjekter knyttet til etableringen av de fagmedisinske foreningene. I tillegg til informasjon gjennom Tidsskriftet vil det også bli lagt ut informasjon på Legeforeningens Internett-sider. Informasjon til organisasjonen vil også bli gitt i brevs form. 8. og 9. november avholdes et eget seminar på Soria Moria Hotell og Konferansesenter med lederne for de nye fagmedisinske foreningene.

  Prosjektorganisering i sekretariatet

  Prosjektorganisering i sekretariatet

  Legeforeningens sekretariat har en sentral rolle i å overføre landsstyrevedtakene fra 2005 og 2006 til gode dynamiske løsninger. Vedtakene innebærer en rekke organisatoriske endringer, samtidig som de medfører endret samhandling og arbeidsdeling også i forhold til yrkesforeninger og øvrige foreninger tilknyttet Legeforeningen. For å realisere disse endringene er det etablert en avdelingsovergripende prosjektorganisasjon. Det er nedsatt en styringsgruppe som ledes av generalsekretæren med Legeforeningens fem avdelingsdirektører som medlemmer, og det er etablert en prosjektgruppe med Bjarne Riis Strøm som prosjektleder. Gruppen består av én representant fra hver avdeling i Legeforeningen samt informasjonssjefen. Hvert prosjekt ledes av en prosjektansvarlig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media