Artikkel

Diskuterte forskningsjuks

Både saken om forskningsjuks der en norsk forsker var involvert, og hvilken effekt lange vakter og nattarbeid har på helsen, stod på dagsordenen under Nordisk legeråd i Finland i juni. I tillegg til forskningsjuks så representanter for de nordiske legeforeningene på legers involvering i medisinsk forskning generelt. De tok også for seg prognoser over fremtiden i legearbeidsmarkedet i de fem nordiske landene, og så på reglene for oppnåelse av spesialistgodkjenning i de fem landene.

Pensjonistene tapte mot staten

«Gruppe for likestilling etter oppheving av knekkpunkt» tapte, etter en domsavsigelse i Høyesterett, saken som var anlagt mot staten. Det var pensjonerte embetsmenn og andre høytlønnede i staten, herunder flere leger, som dannet gruppen som et resultat av et stortingsvedtak i juni 2000 om å oppheve knekkpunktet for tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse med virkning for medlemmer som ble pensjonerte etter 1.5. 2000. Gruppen fikk medhold i Oslo tingrett, men staten besluttet å anke dommen til Høyesterett. Hovedbegrunnelsen for avgjørelsen var ifølge retten at det entydig fremgikk av lovforarbeidene at det var lovgivers mening at de som ble pensjonert før 1.5. 2000 ikke skulle omfattes av endringen.

Godkjente spesialister

Listen over godkjente spesialister på Legeforeningens Internett-sider er oppdatert per 18.5. 2006. Per 18. mai var det gitt 391 nye spesialistgodkjenninger, 239 etter norske regler og 152 konverteringer. Spesialistgodkjenningene er fordelt på 36 forskjellige spesialiteter. Listen er tilgjengelig på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=57306

Ønsker skjerpet kamp mot røyking

Den internasjonale legeforeningen – World Medical Association (WMA) oppfordret i forbindelse med Verdens røykfrie dag 31. mai, alle lands regjeringer til å gjøre mer i kampen mot røyking og passiv røyking. Vi må gjøre mer for å få et røykfritt samfunn, sier Dr Yoram Blachar, WMAs valgte leder. – Røyking dreper hundretusen hvert år, og dette er grunn god nok til å handle nå, fastslår han Les mer: www.wma.net/e/press/2006_5.htm

Brustad åpnet Helsebiblioteket

6. juni ble Helsebiblioteket formelt åpnet av statsråd Sylvia Brustad. Helsebiblioteket er en elektronisk formidlingskanal for kvalitetssikret kunnskap rettet mot helsepersonell. Visjonen med Helsebiblioteket er å heve kvaliteten på helsetjenestene i Norge gjennom å sikre at alle tjenesteutøvere har god tilgang til oppdatert og kvalitetssikret faglig kunnskap. Helsebiblioteket består av tidsskrift, databaser og emnebibliotek.

Les mer: www.kunnskapssenteret.no/index.php?back=2&artikkelid=516

Årsmøte i LSA

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) avholder årsmøte torsdag 24.8. 2006 kl 10 – 16 på Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen.

Stemmeberettigede ved årsmøtet er medlemmer av LSAs landsråd, som innkalles til årsmøtet. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av LSA. Deltakelse bes meldt til LSAs sekretariat v/Klara Enebakk: klara.enebakk@legeforeningen.no.

Frem til lunsjavholdes det kurs om forhandlinger med detaljert gjennomgang av fokus og rutiner for lokale forhandlinger i 2006 Dette er relevant for alle medlemmer som ønsker en positiv lønnsutvikling. Tiden etter lunsj er satt av til ordinære årsmøtesaker.

PK -86 – Jubileumsfeiring

PK -86 feirer 20-årsjubileum 16.9. 2006.

Foreløpig påmelding kan sendes til Kirsti Haaland. E-post: kirsti66@online.no

Anbefalte artikler