Artikkel

Investerer ikke i miner og tobakk

Legeforeningen og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) sørger for å screene investeringene mot papirer som inkluderer landminer, klasebomber, atomvåpenindustri og tobakk. NRK meldte fredag 19. mai at flere humanitære organisasjoner investerer store beløp med innsamlede kroner på børsen. SOP ekskluderte i 1998 selskaper som hadde befatning med tobakk fra sine investeringer, og deretter gjorde man vedtak om screeninger mot landminer, klasebomber og atomvåpenindustri. Legeforeningen begynte først å plassere midler i aksjer i 2004, og hadde disse retningslinjene på plass fra starten av.

Ny oppnevning til Utdanningsfond III

Etter forslag fra Yngre legers forening (Ylf) vil Yngvild Alvik erstatte Mette Vesterhus som vararepresentant til fondsutvalget for Utdanningsfond III. Oppnevningen gjøres med virkning fra 9.5. 2006.

Policynotat om tobakksforebygging

Sentralstyret sluttet seg til er forslag til policynotat om tobakksforebygging. Policynotatet bygger i hovedsak på Legeforeningens høringsuttalelse vedrørende Nasjonal strategi for tobakksforebygging 2006 – 10. Notatet tar utgangspunkt i at tobakksforebygging må videreføres og fremhever at det må legges større vekt på å etablere røykfrie arenaer og minsket tilgjengelighet for å motvirke rekruttering blant barn og unge. Den forebyggende innsatsen mot snusbruk må intensiveres ved at man tar i bruk de samme virkemidler som har vist seg å være effektive ved forebygging av røyking.

Statusrapport om prioritering

Legeforeningens neste statusrapport vil omhandle prioritering. Rådet for legeetikk, Norsk indremedisinsk forening, Norsk kirurgisk forening, Norsk psykiatrisk forening, Allmennlegeforeningen, Norsk selskap for allmennmedisin, Norsk overlegeforening og Leger i samfunnsmedisinsk arbeid inviteres til å delta i referansegruppen.

Kurs i medisinsk statistikk på Internett

Sentralstyret vedtok å gi en garanti til Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, på inntil kroner 380 000 til videreutvikling av kurset medisinsk statistikk på Internett. Kurset har vært arrangert gjennom legers videre- og etterutdanning de siste sju år.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse som kursarrangør

Sentralstyret fastslo at Stiftelsen Norsk Luftambulanses i kurssammenheng vil likestilles med ideelle organisasjoner. Stiftelsen kan således prinsipielt være godkjent kursarrangør i legers videre- og etterutdanning.

Vedtektsendringer

Legemiddelindustriforeningen (LMI) hadde kontaktet Legeforeningen for å drøfte mulighetene for noen endringer i vedtektene for Legeforeningens og LMIs råd for legemiddelinformasjon. Sentralstyret vedtok følgende: Navnet på rådet: Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon opprettholdes uendret og § 12, 3. ledd «og fremme forståelsen for legemiddelinformasjonens betydning for folkehelsen» sløyfes.

Legeforeningens helse- og omsorgsutvalg

Pernille Nylehn oppnevnes som varamedlem i Legeforeningens koordinerende helse- og omsorgsutvalg for perioden 1.5. 2006 – 31.12. 2007.

Anbefalte artikler