Artikkel

Krav til de sentrale A1-forhandlingene

Akademikerne Helse overleverte mandag 24. april krav til de sentrale A1-forhandlingene mellom NAVO og Akademikerne. For Legeforeningens medlemmer er det fremmet krav om regulering av minimumssatsene i den sentrale delen av overenskomsten. Kravet fremmes for å ivareta de medlemmer som ikke har fått lokal lønns-regulering i senere oppgjør. Les hele saken

www.legeforeningen.no/index.gan?id=98479

Sier ikke opp rammeavtale

Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen er så langt ikke sagt opp av noen av partene. Tariffutvalget behandlet saken den 28.3. 2006, og ga en tilråding om at avtalen ikke ble sagt opp.

Legeforeningens statusrapport om rus

Oppfølgingen av statusrapporten om rus På helsa løs. Når rusbruk blir misbruk og misbruk blir avhengighet var tema på landsstyremøtet i Oslo 10.–12. mai. Rapporten er trykket i papirformat og kan bestilles på www.legeforeningen.no/index.gan?id=94516 Rapporten koster 100 kroner. Den kan også lastes ned i PDF-format gjennom samme lenke.

Lokalsykehusenes fremtidige rolle

Den helsepolitiske debatten under landsstyremøtet hadde som tema «Lokalsykehusenes fremtidige rolle i helsetjenesten».Innledere til debatten var helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, leder av Stortingets helse- og omsorgskomité Harald T. Nesvik fra Fremskrittspartiet, stortingsrepresentant og tidligere sykehusdirektør Gunvald Ludvigsen fra Venstre samt Legeforeningens president Torunn Janbu. En arbeidsgruppe har utarbeidet en egen rapport om temaet med tittelen Lokalsykehusenes fremtidige rolle. Rapporten kan bestilles ved henvendelse til posten@legeforeningen.no.Den koster 100 kroner.

Ny legevaktbrosjyre

I et fremstøt for å imøtekomme brukernes behov for informasjon om legevakttjenesten, har Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin utarbeidet en publikumsbrosjyre med generell informasjon om legevakttjenesten. Brosjyren kan lastes ned gratis fra KoKoms Internett-sider www.kokom.no/dokumentarkiv/underv_skjema.htm

I brosjyren legges det opp til at legevaktene selv kan føye til lokale opplysninger på brosjyrens for- og bakside. Brosjyren kan tilpasses etter lokale behov og trykkes lokalt, eller bestilles ferdigtrykt via Internett.

Ny målbeskrivelsefor klinisk farmakologi

Ny målbeskrivelse for spesialistutdanning i klinisk farmakologi er nå tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=1485

Årsmøte i fylkesavdeling

Troms legeforening avholder årsmøte og seminar fredag 9. juni på Radisson SAS Hotell i Tromsø. Årsmøtet starter kl 1730, seminaret kl 1830. Tema for årsmøteseminaret er «Sliten lege – hva så?». Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=97972

Kurs for kommuneleger

«Hvor er vi og hvor vil vi?» er teamet for kurset som Nordland Legeforening inviterer til 1. og 2. juni. Kurset er beregnet på alle kommuneoverleger og andre interesserte.

Det finner sted på Thon Nordlys hotell i Bod. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=96602

Endret kurskrav i spesialiteten nevrologi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at kurskravet i nevrologi endres og får slik ordlyd:

220 timer kurs, herav følgende obligatoriske:

Klinisk neuroanatomi med hjernedisseksjon (ca. 25 t)

Neurokjemi og klinisk neurofarmakologi (ca. 25 t)

Basal og klinisk neurofysiologi (ca. 25 t)

Neuroimmunologi (ca. 15 t)

Nevrogenetikk (ca. 15 t)

Hjernens blod- og væskesirkulasjon (ca. 15 t)

Psykiatri/neuropsykologi (20 t)

Av de resterende timer må minimum seks kurs tas fra seks forskjellige av de følgende 12 emneområder:

1. Cerebrovaskulære sykdommer

2. Epilepsi

3. Neurotraumatologi og rehabilitering

4. Demyeliniserende sykdommer/infeksjoner

5. Nevrodegenerative sykdommer(inklusive demens)

6. Neuromuskulære sykdommer

7. Autonome forstyrrelser/neurourologi og seksuelle funksjonsforstyrrelserneuroendokrinologi

8. Smerte/hodepine

9. Neuropatologi/neuroonkologi

10. Neurootologi/neurooftalmologi

11. Neurotoksikologi

12. Juridiske og trygdemessige aspekter ved neurologi

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden 1.1.2009.

Endret sjekkliste i spesialiteten medisinsk mikrobiologi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt av sjekklisten som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i medisinsk mikrobiologi endres. Den endrede sjekklisten trer i kraft fra 1.1. 2007.

Sjekklisten er sendt ut til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i medisinsk mikrobiologi og lagt ut på Legeforeningens nettsider. Sjekklisten kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/Elisabeth Smith, tlf. 23 10 91 24.

Anbefalte artikler