Artikkel

Bekymret over flyberedskap

Ambulanseflyene brukes til stadig flere oppdrag med lav prioritet når de burde skjermes til akuttberedskap, mener Finnmark legeforening. Fylkesavdelingen skriver i en enstemmig uttalelse etter årsmøtet at den frykter flere samtidighetskonflikter når flyene brukes stadig oftere til oppdrag som tilbakeføringer av pasienter. Finnmark er i stor grad avhengig av at ambulansefly er tilgjengelige for å kunne tilby befolkningen trygghet og tilfredsstillende tilgang til sykehusene, mener foreningen. – Gi mer ressurser til luftambulansen for at den skal ta seg av oppdrag med lav prioritet, eller ha egne befordringsmidler til dette, oppfordrer fylkesavdelingen.

Lager opplegg for PKO

Legeforeningen i samarbeid med allmennleger jobber nå med å lage et eget metodisk, standardisert opplegg som praksiskonsulentene kan bruke ved besøk på avdelingsmøter og praksiskoordinator-møter. Praksiskonsulenter er deltidsansatte allmennleger på en psykiatrisk eller somatisk sykehusavdeling som skal jobbe for bedre samhandling mellom første- og annenlinjetjenesten. – Vi bør tilstrebe å ansvarliggjøre sykehuslegene i større grad så det ikke bare blir et opplegg driftet av og for allmennlegene, sier Åse Brinchmann-Hansen i Legeforeningen.

8.–10. juni arrangeres en samling i Utsira for alle landets praksiskonsulenter. Blant temaene er samhandling, pasientforløpsanalyse og om ordningen kan medvirke til organisering og rutiner som sikrer fornuftig prioritering.

Eget helsearkiv

Helsearkivutvalget går inn for at journaler fra spesialisthelsetjenesten burde leveres til et nasjonalt helsearkiv ti år etter mors. Av plasshensyn foreslås det at pasientjournaler fra visse sykehus, for visse diagnoser og av en viss alder bevares i sin helhet, mens de resterende journalene reduseres i størrelse ved å kassere deler etter fastsatte kriterier. Utvalgets mandat var å finne ut hvordan over 200 000 hyllemeter arkivmateriale fra sykehusene skal bevares for fremtiden for blant annet å brukes i forskning innen medisin og samfunnsfag.

Møte i Nordisk legeråd

De nordiske Legeforeningene møtes til sentralstyremøte annet hvert år. Dette året er møtet lagt til i Finland 13.–15. juni.

Årsmøte

Oslo legeforening avholder årsmøte og temamøte onsdag 31. mai kl 17 – 20 i Legenes hus, Oslo

Lokal vri på kurs i akuttmedisin

Innen ATLS Europa (Advanced Trauma Life Support) jobbes det nå for å få muligheten til å gjøre kursene i akuttmedisin mer tilpasset europeisk kultur og pedagogisk tenkning. Det har hittil vært et helt fastlagt kursopplegg som har vært preget av at det er laget i USA med en systematisk, men utdatert metodikk. ATLS Europa kunne tenkt seg en mer europeisk vri med blant annet færre lysbilder og større mulighet til interaksjon. Temaet ble nylig tatt opp på en konferanse i Torino, Italia arrangert av ATLS Europa. Fra den norske kurskomiteen deltok Olav Røise og Åse BrinchmannHansen.

Kurs for leger og medarbeidere på legekontor

Det årlige kurset for alle ansatte på legekontor «Primærlegen og medarbeideren» er i år lagt til Nord-Norge i juni, og ikke som tidligere år til Soria Moria Hotell og Konferansesenter i august/september.

Kurset finner sted på Quality Hotel Arcticus i Harstad fra 8.–10. juni. Kursarrangør er Alment praktiserende lægers forening (Aplf).

Program kan fås ved henvendelse til RMR kursarrangør, Sjøbergvegen 32, 2050 Jessheim. Påmelding må skje snarest til e-post: rmrtove@online.noeller til tlf. 63 97 32 22.

Anbefalte artikler