Artikkel

På helsa løs

Legeforeningens statusrapport om rus På helsa løs. Når rusbruk blir misbruk og misbruk blir avhengighet kan bestilles på www.legeforeningen.no/index.gan?id=94516 eller lastes ned i PDF-format. Rapporten koster 100 kroner.

Ikke medhold i Arbeidsretten

28. februar falt det dom i Arbeidsretten i en sak om lønnssystemet for leger i spesialisering og forholdet til kollektive og individuelle tillegg. Legeforeningen fikk ikke medhold i at tillegg automatisk skal «flyte oppå» minimumslønnen. Arbeidsretten la til grunn at bestemmelsen gir partene adgang til å la tilleggene «flyte oppå», men det skal ikke være noen automatikk i dette. Ved de fleste helseforetak er det enighet om hvordan tilleggene skal håndteres, og det er innarbeidet praksis for dette. For enkelte har dette imidlertid vært omstridt, og dommen vil dermed gi en avklaring. Ved forhandlinger om kollektive og/eller individuelle tillegg, må man avtale særskilt om tilleggene skal «flyte oppå» eller om de «spises opp» ved neste lønnsopprykk. Dette bør avklares skriftlig mellom partene. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=94514

Ny stevning for Arbeidsretten

Legeforeningen sendte i februar en ny stevning til Arbeidsretten vedrørende virketidspunktet for lønnsoppgjøret per 1.1. 2005. NAVO fikk tilsvarsfrist til 23. mars. Det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for når saken kan behandles for Arbeidsretten.

Krav om kassaapparat

Legeforeningen har mottatt en rekke spørsmål om hva som regnes som kassaapparat eller likeverdig system etter at den nye bokføringsloven trådte i kraft fra nyttår. Den nye loven krever at alle næringsdrivende som driver kontantsalg må ha kassaapparat, eller et likeverdig system. Statsautorisert revisor Siri Helen Reidulff har på bestilling fra Legeforeningen skrevet en artikkel der hun går noe dypere inn i de nye reglene og tilgrensende problemstillinger. Artikkelen er kun tilgjengelig på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=94361 Ytterligere informasjon om saken finner du på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=94362

En av fire leger har opplevd vold

Hver fjerde lege har vært utsatt for vold fra pasienter eller pårørende. Det viser data fra Legekårsundersøkelsen fra Legeforeningens forskningsinstitutt. Nærmere 1 000 leger ble høsten 2004 spurt om dette temaet. Halvparten av legene som hadde vært utsatt for vold, hadde opplevd det én gang. Resten hadde hatt flere episoder. Det er særlig allmennlegene og psykiaterne som føler seg mest utsatt. Det store flertall av leger mener at man som lege en sjelden gang må regne med å komme ut for slike episoder. Tall om temaet er publisert i Journalen, Oslo legeforenings medlemsblad. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=94209

Gjennombruddsprosjekt i god gjenge

Gjennombruddsprosjektet Bedre rusbehandling hadde sin andre samling i begynnelsen av februar. De 20 poliklinikkene og tverrfaglige teamene som deltar i prosjektet var alle kommet godt i gang med sine respektive prosjekter, og presenterte gjennomarbeidede postere med oversikt over prosjektets gang. Alle deltakerne hadde levert inn skriftlige rapporter innen tidsfristen, noe som ikke alltid har vært tilfellet.

Danske leger setter legeeden under debatt

Den almindelige danske lægeforening setter legeeden fra 1815 under debatt, og spør om eden er et støvete klenodium som ikke passer med legenes hverdag i dag, eller om den fortsatt er et etisk fyrtårn for legegjerningen. I en debattbok som nylig ble gitt ut i forbindelse med Lægeforeningens etiske utvalgs 25-årsjubileum, hevdes det at et av punktene i eden er umoralsk. Jens Winther Jensen, Lægeforeningens formand, tar opp temaet i en lederartikkel i Ugeskrift for Læger nr. 9/2006: http://www.ugeskriftet.dk/portal/page?_pageid=33,15616932&_dad­portal&_schema­PORTAL

Anbefalte artikler