Artikkel

MRSA-smitte på arbeidsplassen

Legeforeningen har fått en del henvendelser fra medlemmer som har vært usikre på hvilke rettigheter de har ved eventuell MRSA-smitte på arbeidsplassen. Usikkerheten har vært knyttet til om MRSA-smitte kvalifiserer som yrkesskade, og dermed utløser erstatning etter ordningen med yrkesskadeforsikring, og rettigheter etter folketrygdslovens kapittel 13 om yrkesskade.

Rikstrygdeverket har bekreftet følgende: «Sosial- og helsedepartementet har 11.3. 1997 med hjemmel i folketrygdlovens § 13-4 første ledd gitt forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade. Blant de yrkessykdommer som skal likestilles med yrkesskade etter denne forskriften inngår under bokstav k «smitte med meicillinresistente gule stafylokokker (MRSA)» og denne lidelsen er dermed omfattet av aktuelle bestemmelse».

Rettigheter etter folketrygdloven og rettigheter etter yrkesskadeforsikringsordningen er to separate ordninger, men begge bygger på de samme vurderingene, og som hovedregel vil en yrkessykdom godkjent av trygden også godkjennes av forsikringsselskapene. Tilsvarende gjelder rettigheter etter tariffavtalene.

Forlik om lønnsplikt

Sykepleierforbundet har inngått forlik med NAVO om at arbeidsgiver har lønnsplikt i tre år når den ansatte er innvilget pleiepenger eller opplæringspenger etter folketrygdloven. Saken er av prinsipiell interesse også for Legeforeningen.

Sykepleierforbundet hadde stevnet NAVO for Arbeidsretten om forståelsen av denne bestemmelsen. Det ble isteden inngått et forlik som innebærer at arbeidsgivers forpliktelser til å betale lønn utover 6G begrenses til tre år. Akademikerne og LO stat hadde like bestemmelser som Sykepleierforbundet i henholdsvis overenskomstens del A1 og A2, før Sykepleierforbundet og NAVO inngikk forlik i saken.

– Saken vil ikke få direkte overslagseffekt for Legeforeningen. Ordlyden er lik, men det er ulike overenskomster og forhandlingsforløpene og historikken for forhandlingene er heller ikke identiske, sier Anne Kjersti Befring i Legeforeningen. Hun viser til at det ikke har vært noen kontakt mellom NAVO og Legeforeningen i forbindelse med de forhandlingene som har pågått mellom Sykepleierforbundet og NAVO.

– Vi er derimot blitt holdt orientert om prosessen fra Sykepleierforbundets side, men uten å gi noen vurderinger av forholdet, sier Befring.

Europeisk forening for flymedisin

Norsk Flymedisinsk Forening har sammen med flere andre flymedisinske foreninger i Europa nylig stiftet en ny organisasjon: The European Society of Aerospace Medicine (ESAM). Lars Tjensvoll, leder i Norsk Flymedisinsk Forening, er president i interimstyret.

ESAM skal jobbe for å sikre høy standard både psykisk og fysisk hos pilotene, annet luftpersonell og ikke minst for passasjerene. Den nye foreningen vil jobbe for å få på plass internasjonale regler som skal ta vare på sikkerheten i luftfarten. Den nye foreningen skal bl.a. jobbe for å harmonisere den flymedisinske utdanningen over hele Europa. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=96717

Sier ja til fire sykehus i Mjøs-regionen

Hedmark legeforening behandlet på sitt møte i mars høringsuttalelsen Strategisk plan for Sykehuset Innlandet HF – struktur og investeringer 2006 – 2020. Et flertall av styrets medlemmer (fem av sju) sier ja til fire sykehus i Mjøs-regionen. Det var ikke mulig å oppnå enstemmighet i styret. Les hele uttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=96003

Anbefalte artikler