Artikkel

Landsstyremøtet 2007

Landsstyremøtet 2007 avvikles i tidsrommet tirsdag 22.5. 2007 til torsdag 24.5. 2007 med bankett torsdag 24.5. 2007. Mandag 21.5. 2007 forutsettes anvendt for underavdelingsmøter og sentralstyremøte.

Nytt styre i Ylf

Ylf har av ulike årsaker mistet tre av styremedlemmene siden valget i 2005. Styret består nå av Per Meinich (leder), Anne-Kristine Fagerheim (nestleder), Harald Bergan, Sjur Lehmann, Anne Kristine Hetta, Christian Siva, Yngvild Alvik og Kathinka Meirik.

Oppnevning av interessegruppe

Legeforeningen oppnevner en interessegruppe for allmennmedisinske forskningsenheter bestående av én representant fra henholdsvis Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), Aplfs fagutvalg og fra Legeforeningens forskningsutvalg. I tillegg består gruppen av lederen av det tidligere strategiutvalget mellom Aplf og de allmennmedisinske institutter, og én representant fra hvert av de allmennmedisinske instituttene. Sekretariatet vil yte bistand til interessegruppen.

Endring av lånevilkår

Sentralstyret har vedtatt at den maksimale lånesummen for lån fra Lånefondet reduseres til kr 600 000 fra 1.4. 2006. Leger som i 2005 og 2006 fikk lån til reetablering i henhold til lånegrensen på kr 400 000, gis anledning til å øke lånet til kr 600 000. Unntak gjøres for leger som har forpliktet seg med kjøpsavtale datert før 1.4. 2006. For disse tilstås lån med inntil kr 1 000 000 såfremt praksisoverdragelsen skal finne sted innen 1.7. 2006, og lånesøknaden er innkommet Lånefondet innen samme dato.

Oppnevning

Per Meinich, Legeforeningens visepresident er oppnevnt som styremedlem i Nasjonalt råd for tobakksforebygging for perioden 1.3. 2006 til 30.9. 2007. Les mer på: www.shdir.no/tobakk/tobakksforebygging/

Bachelor i akuttmedisin

Høgskolen i Østfold, avdeling for helse- og sosialfag og Sykehuset Østfold HF har utarbeidet en skisse til studieplan for Bachelor i akuttmedisin – prehospitalt arbeid. Legeforeningen mener det er positivt med kompetanseheving av ambulansepersonell, men understreker i en høringsuttalelse at konkret, praktisk opplæring som fører til at kandidatene etter endt utdanning mestrer yrkesutøvelsen som ambulansepersonell, må bli tillagt større vekt i studieopplegget. Et godt samarbeid mellom leger i kommunehelsetjenesten, legevaktsentraler og ambulansepersonell er avgjørende for en god prehospital akuttmedisinsk tjeneste, uttaler Legeforeningen som mener at fundamentet for samarbeidet bør legges i utdanningen av ambulansepersonell og at hospitering eller praksis ved kommunal legevaktsentral derfor må inn i studieplanen. Legeforeningen mener at navnet på studiet er villedende.

Legeforeningens forskningsutvalg

Følgende personer er oppnevnt som medlemmer av Legeforeningens forskningsutvalg for perioden 1.1. 2006 – 31.2. 2007: Ole M. Sejersted (leder), Per Hjortdahl (sekretær), Lars A. Akselen (Universitet i Bergen), Trond Flægstad (Universitetet i Tromsø), Stein Kaasa (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Irene Hetlevik (Aplf/NSAM), Jana Midelfart Hoff (Yngre legers forening – YLF), Tobias Schmidt Slørdahl (Norsk medisinstudentforening – Nmf) og Anna Midelfart (Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger – LVS). Sentralstyret har bedt om at det fremlegges en ny sak om justering av utvalgets mandat og ev. supplering av utvalget.

Anbefalte artikler