Likeverdig rett til god lønnsutvikling

Lise Berit Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Dette var noe av det som ble drøftet da Overlegeforeningen avholdt tariffkurs for 70 tillitsvalgte i slutten av januar.

Overlegeforeningen hadde bl.a. invitert Torunn Janbu, Legeforeningens president, og Rune Frøyland, lederen for Akademikerne Helse, til å innlede. Lars Eikvar i midten. Foto Espen Huldt-Nystrøm

Tema var fjorårets forhandlinger og hva man hadde erfart under forhandlingene. Overlegeforeningen hadde blant annet invitert advokat Jon Olav Bjergene fra Unio til å snakke om NAVO som forhandlingsmotpart i helseforetakssektoren og direktør Tove Strand, Ullevål universitetssykehus HF til å snakke om hvorfor det er så vanskelig med forhandlinger i helseforetakene. I tillegg holdt Torunn Janbu, Legeforeningens president og Rune Frøyland, leder i Akademikerne Helse innlegg. Spesialrådgiver Sverre Strand, tidligere forhandlingssjef i Legeforeningen tok for seg fjorårets forhandlinger sett i et historisk perspektiv.

Lars Eikvar, Overlegeforeningens (Of) leder og Per Meinich, leder for Yngre legers forening (Ylf) tok opp forhandlingene sett fra henholdsvis Ofs og Ylfs side.

Lønnsdannelse i den enkelte virksomhet

– Det var en engasjert forsamling som deltok i debatten, sier Lars Eikvar. – Vi drøftet blant annet utfallet av forrige overenskomstrevisjon i helseforetakssektoren og utfordringer foran det forestående mellomoppgjøret. Dessuten brukte vi mye tid på å diskutere forutsetninger for lokal lønnsutvikling i overlegegruppen.

Overlegeforeningen har lenge hatt – og har fortsatt – som politikk at lønnsdannelsen for vår gruppe skal skje i den enkelte virksomhet. Men vi opplever nå at lokale forhandlinger nærmest er kommet i miskreditt også for overlegekretsen på mange foretak, sier Eikvar.

– Som jeg også skriver på lederplass i Overlegen var det økonomiske resultatet av fjorårets mekling kanskje det dårligste i moderne tid, sier Overlegeforeningens leder (1). – I fordelingen av knappe midler rådet arbeidsgiver mange steder nærmest uhemmet, tross protester fra vår foretakstillitsvalgte. Vi måtte dessverre slippe kontrollen på dette i meklingsspillet, påpeker han, men understreker samtidig at overlegene fortsatt må ha en reell forhandlingsrett.

Under tariffkonferansen fremkom det imidlertid ulike synspunkter på hvordan overlegegruppen best kan ivaretas fremover. – Vi mener det er for tidlig å skifte strategi, sier Lars Eikvar. – Men en fortsatt foretaksvis lønnsdannelse forutsetter reell forhandlingsrett lokalt og at den lokale foretaksledelsen tar oppgaver mer på alvor og viser en mer reell forståelse. Også på helseforetakene må lønnspolitikken ha som målsetting å sikre alle medlemmer en likeverdig rett til en god lønnsutvikling, fastslår Overlegeforeningens leder.

Anbefalte artikler