Minneord

Arne Serck-Hanssen, Fredrik Skjørten, Lars Aage Solberg, Ansgar Torvik Om forfatterne
Artikkel

En ruvende personlighet i norsk laboratoriemedisin er gått bort. Professor dr.med. Kristen Arnesen døde 28. desember, nesten 88 år gammel. Han var født 29. mars 1918.

Han tok medisinsk embetseksamen i 1947, deretter utdanning i patologi i Norge, USA, Sverige og Tyskland, og medisinsk doktorgrad ved Rikshospitalet i 1956. I 1958 ble han den første overlege i patologi ved det norskfinansierte National Medical Center i Seoul, Korea. I 1959 ble han avdelingsoverlege ved Patologisk anatomisk laboratorium, Ullevål sykehus. Det ble hans livsoppgave. Hans utfordring var å bygge opp et moderne patologilaboratorium med høy kvalitet i det praktiske arbeid og med fullverdig tilknytning til Universitetet, noe han lyktes med. Fra 1963 var han professor ved Universitetet i Oslo. Lokalene ved Ullevål tilfredsstilte ikke yrkeshygieniske krav. For å få bygd nye lokaler inngikk han en allianse med andre trangbodde laboratorieavdelinger ved sykehuset. Dette førte frem, og nytt, felles laboratoriebygg stod ferdig i 1977. Han var også en sterk pådriver for å få opprettet patologilaboratorier ved flere norske sykehus.

Kristen Arnesens egne publikasjoner var særlig innen kreftforskning. Han hadde evne til å inspirere yngre medarbeidere til forskning og gav dem gode arbeidsvilkår. Han la også forholdene til rette for hjerte- og karforskning ved sin avdeling. Den ble i mange år et tyngdepunkt i internasjonal forskning om aterosklerose og dens følgetilstander. Mange forskere fra andre institusjoner fikk også arbeidsplass ved avdelingen. Hans sjefsperiode ved Ullevål ble forskningsmessig meget fruktbar, blant annet målt i antall doktorgradsarbeider utgått fra avdelingen.

Kristen Arnesen var i mange år formann i Norsk forening til kreftens bekjempelse, og han var pådriver for en fusjon mellom denne foreningen og Landsforeningen mot kreft. Han ble den første formann i den sammenslåtte foreningen. Han engasjerte seg også i arbeidet med å opprette Armauer Hansens institutt for lepraforskning i Addis Abeba. Hans spesialinteresse var øyepatologi. Han var i 1981 – 84 president i European Opthalmic Patology Society. Han var formann i Det norske medicinske selskab i en periode. Han gikk av for aldersgrensen i 1988, men flyttet umiddelbart sin aktivitet til Den norske veterinærhøgskole, hvor han arbeidet med kreft hos hund. Dette arbeidet fortsatte han til ganske nylig.

Kristen Arnesen var ridder av 1. klasse av St. Olavs orden, æresdoktor ved Norges veterinærhøgskole, medlem av Det Norske Vitenskapsakadem og æresmedlem i Den norske patologforening. Ved sitt brede engasjement og kultiverte vesen fikk Kristen Arnesen et stort nettverk av venner og kolleger. Både hans avdeling og hans hjem stod åpent for dem. En god leder med et sterkt engasjement og et varmt hjerte er gått bort. Vi, hans nære medarbeidere i hele ullevålstiden, føler tomrommet etter han.

Anbefalte artikler