Artikkel

Nye takster fra 1.1. 2006

Det er ikke fastsatt nye egenandeler fra 1.1. 2006. Aldersgrensen for egenandelsfritak for barn er hevet fra sju til 12 år. Egenandelstaket er justert til kr 1 615 for kalenderåret 2006 (tak II er fastsatt til kr 2 500).

Rikstrygdeverket har regulert L  -takstene med gjennomsnittlig 3,2 % fra 1.1. 2006 slik:

Takst L1: kr 12 (uendret)

Takst L4: kr 53

Takst L8: kr 104

Takst L10: kr 131

Takst L15: kr 196

Takst L25: kr 326

Takst L40: kr 523

Takst L90: kr 1 176

Takst L180: kr 2 353

Takst L120: kr 1 568

Takst L30: kr 392

Andre endringer i Normaltariffen fra 1.1. 2006 finner du på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=89758

18 fylkesavdelinger på nett

Hordaland legeforening fikk nylig egne Internett-sider via Legeforeningen. Det er nå kun Sogn og Fjordane legeforening som ikke er på nett.

Nettsidene til fylkesavdelingene finner du via menyvalgene www.legeforeningen.no, deretter klikker du på organisasjon og fylkesavdelinger. Alle de 18 fylkesavdelingene har egne nettadresser som fører direkte til avdelingens hovedside.

Skal jobbe for økt pensjonsalder

Partene i arbeidslivet skal jobbe for å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen fra arbeidslivet, og redusere sykefraværsnivået med 20 %. Det er blant målene i den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som ble inngått i slutten av 2005. Avtalen gjelder for fireårsperioden 1.1. 2006 til 31.12. 2009. Partene skal fortsatt prøve å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre utstøting fra arbeidslivet. Målet frem til 2009 er en reduksjon i sykefraværet på 20 % i forhold til nivået i 2. kvartal 2001. Partene er også enige om å jobbe videre for å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen fra arbeidslivet. Det skal ses på både utstøting og seniorenes plass.

Partene skal også jobbe mer for å inkludere og rekruttere personer som står utenfor arbeidslivet. Evalueringen av intensjonsavtalen mellom 2001 og 2005 viste at det i første rekke var personer som allerede hadde et ansettelsesforhold, som fikk bedrede forhold.

Endring av merverdiavgiftsloven § 5b

Stortinget har vedtatt at merverdiavgiftsloven § 5 b) 1. ledd, som gjør unntak fra merverdiavgift på omsetning av helsetjenester og helserelaterte tjenester, med virkning fra 1.3. 2006 skal utvides til også å gjelde der selvstendig næringsdrivende helsepersonell som driver sin virksomhet i kontorfellesskap, oppretter et felles driftsselskap. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=90500

Nasjonal evaluering av turnustjenesten

Ole Tunold er ansatt i et engasjement som prosjektleder i forbindelse med den nasjonale evalueringen av turnustjenesten. Stillingen er underlagt Medisinsk fagavdeling i Legeforeningen.

Store mørketall om el-overfølsomme

Foreningen for el-overfølsomme (FELO) har i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet og Statens strålevern utarbeidet en informasjonsbrosjyre om el-overfølsomhet. Formålet med brosjyren er først og fremst å bringe kunnskap til de mange som har disse problemene, kanskje uten å vite årsaken. Men det er også ønskelig at helsepersonell og andre som el-overfølsomme kommer i kontakt med, skal kjenne til fenomenet og ha forståelse og vise hensyn når de ferdes sammen med disse.

Les mer om el-overfølsomhet på www.felo.no.Brosjyren kan fåes ved henvendelse tilsigrun.braend@c2i.net

Anbefalte artikler