Kunngjøring

Artikkel

Allmennmedisinsk uke 2006

Det skal etableres en ny norsk fagmedisinsk forening i Legeforeningen. Alment praktiserende lægers forening (Aplf) og Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) inviterer derfor til stor allmennmedisinsk mønstring på Soria Moria 2.– 6. mai.

Aplf går over til å bli en ren yrkesforening og skal på sin generalforsamling 4. mai overføre fagutvalgets oppgaver til den nye fagmedisinske foreningen. NSAM skal på sitt årsmøte senere samme dag legges ned for å overføre sine oppgaver til den samme nye foreningen. Konstituerende generalforsamling i den nye foreningen holdes fredag 5. mai.

I forbindelse med årsmøtene arrangeres emnekurs i akuttmedisin og diabetes, Grunnkurs 1 i allmennmedisin, foruten workshop i ledelse og debattmøte om forebyggende helsearbeid. Program for hele arrangementet er sendt samtlige medlemmer av yrkesforeningen og er også å finne på Aplfs hjemmeside: www.legeforeningen.no/aplf/

Nøyaktig utfylt påmeldingsskjema sendes Aplf snarest.

Oppnevninger:

Turnusrådet

Andreas Rydning oppnevnes som medlem av turnusrådet fra de medisinske fakultetene med varamedlem Truls Myrmel. Oppnevningen gjelder for perioden 1.1. 2006 – 31.12. 2007.

Menneskerettighetsutvalget

Sentralstyret har gjenoppnevnt Sidsel Rogde som medlem av menneskerettighetsutvalget for perioden 1.1. 2006 – 31.12. 2007. Hun erstatter Birgit Lie som 20.1. 2006 ble oppnevnt som norsk medlem av Europarådets komité for forebygging av tortur (Committee for Prevention of Torture).

Nasjonalt råd og UEMS

Sentralstyret foreslår overfor Helse- og omsorgsdepartementet at Legeforeningens representasjon i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordelingog i European Union of Medical Specialists (UEMS) endres og at følgende oppnevnes som medlemmer: Per Meinich med varamedlem Harald Bergan, Helge Haarstad med vara Inger Kristin Aase, Anne Mathilde Hanstad med vara Frank R. Andersen og Einar Skoglund med Bjarne Riis Strøm som vara. Jørgen J. Jørgensen løses fra vervet som representant i UEMS. Som ny representant oppnevnes spesialitetsrådets nyvalgte leder Frank R. Andersen.

Anbefalte artikler