Veileder kolleger i forskrivning av legemidler

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet og Universitetet i Oslo tatt initiativ til prosjektet kollegabasert terapiveiledning for bedre bruk av legemidler i allmennpraksis, som starter på nyåret.

KoKoene, her i egne T-skjorter med sentralt plassert logo, gleder seg til å ta fatt på veilederoppgaven. Foto Lise B. Johannessen

Kollegabasert terapiveiledning (KTV) er betegnelse på en ny form for produsentnøytral etterutdanning om legemidler og legemiddelbehandling for allmennpraktikere. Hensikten er å formidle relevant kunnskap som skal medvirke til bedre behandling med legemidler i allmennpraksis. Det faglige innholdet i veiledningen formidles til allmennlegene av spesielt opplærte allmennpraktikerkolleger, såkalte KollegaKonsulenter, eller KoKoer.

Prosjektet som ledes av Jørund Straand, professor dr. med. og spesialist i allmennmedisin, vil berøre ca. 600 allmennleger samt 25 – 30 veiledere (KoKoer). Disse er alle allmennleger i klinisk praksis. KollegaKonsulentene har deltatt i et obligatorisk opplæringsprogram som har foregått over to samlinger, og som er godkjent som et klinisk emnekurs. De øvrige deltakerne i prosjektgruppen er Svein Gjelstad, allmennlege og forsker KTV og Trine Bjørner, prosjektmedarbeider, dr.med. og spesialist i allmennmedisin.

– KTV skal i første omgang prøves ut i form av et avgrenset prosjekt som skal evalueres vitenskapelig, sier Trine Bjørner. – Evalueringen vil langt på vei avgjøre om KTV skal inngå som en fast del av allmennlegenes etterutdanning i fremtiden. Av hensyn til evalueringen er gruppene tilfeldig fordelt til å motta én av to etterutdanningspakker. Disse er Bedre bruk av legemidler hos eldre og Bedre bruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner. – KoKoenes opplæring er skreddersydd for det aktuelle terapiområdet de skal formidle til legene i etterutdanningsgruppene, og evalueringen vil særlig se etter ønskede endringer i de deltakende legers forskrivningspraksis, sier hun.

Seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering, mens Legeforeningen finansierer det sammen med Helse- og omsorgsdepartementet.

Kvalitetsindikatorer

Det er utviklet et sett kvalitetsindikatorer for å måle bedre bruk av legemidler innenfor de to utvalgte områdene. Intervensjonen går ut på å diskutere legenes egen forskrivning i allerede eksisterende smågrupper. Forskrivningen registreres ved at man får tilgang til data fra det nasjonale reseptregisteret og fra legenes elektroniske pasientjournaler. Dette forutsetter skriftlig samtykke fra alle deltakende leger. Det er utviklet et eget dataverktøy som er tilpasset hvert enkelt journalsystem slik at uttrekk vil gå raskt.

– Håndtering av uthentede indikatordata vil bli gjort i henhold til de godkjenninger og forutsetninger som er gitt av Datatilsynet og Sosial- og helsedirektoratet, sier Jørund Straand.

KTV-prosjektet foregår i etablerte etterutdanningsgrupper som er tilmeldt prosjektet. Legene som deltar i gruppene vil delta i til sammen tre atskilte bolker strukturert etterutdanning som i sum vil utgjøre et klinisk emnekurs.

Anbefalte artikler