Artikkel

Støtter Guantanamo-utspill

Legeforeningen støtter utspillet fra deneuropeiske legeorganisasjonen Comité Permanent de Médecins Européens (CPME) som i en resolusjon understreker viktigheten av at den amerikanske regjeringen anerkjenner internasjonale prinsipper som forbyr mishandling og tortur av fanger, og at de påser at leger ikke innblandes i slike handlinger. Den amerikanske regjeringen må straks slutte å tvangsfôre sultestreikende og respektere deres rett til å nekte å ta imot næring mener CPME, som nå ber EU forlange at den amerikanske regjeringen sørger for at alle fanger som holdes i forvaring i Guantanamo, blir beskyttet av internasjonal folkerett og Genève-konvensjonen.

Ikke lenger tellende kurs

Fra og med 2006 vil årsmøtet i Norsk gastroenterologisk forening (NGF) ikke gi tellende kurstimer til utdanning innenfor fordøyelsessykdommer eller gastroenterologisk kirurgi. Det vil heller ikke tilfredsstille kravene til søknad om å få dekket utgifter ved møtet fra utdanningsfond III. Bakgrunnen er den nye avtalen mellom Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Legeforeningen og NGFs økonomi.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=87946

Norsk forening for intervensjonsradiologi

Foreningen som er en spesialforening under Legeforeningen, har etablert en egen nettside: www.legeforeningen.no/index.gan?id=87109

Alle spesialforeninger med egne nettsider finner du under: www.legeforeningen.no/index.gan?id=328

Når pasienten ønsker erstatning

Spesialisterklæringene er viktige når retten, trygdeetaten eller forsikringsselskapene skal vurdere erstatning for personskade. Men det kan bli spørsmål om kompetansen, grundigheten og upartiskheten hvis de sakkyndige legene kommer til ulik konklusjon i samme skadetilfelle. På http://lupin.legeforeningen.no/ kan du ta kurs i å utarbeide spesialisterklæringer slik at alle relevante opplysninger og vurderinger kommer med. Kurset går gjennom prinsippene for vurdering av årsaksspørsmålet, for fastsetting av medisinsk invaliditet og funksjonsvurdering. Det er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs for samtlige spesialiteter.

Danske leger ønsker forbud mot passiv røyking

– Et forbud mot røyking i det offentlige rom står høyt på ønskelisten til Den Almindelige Danske Lægeforening. Det fastslo formann Jens Winther Jensen da han 12. desember i fjor åpnet en konferanse om passiv røyking. – Det er en nesten uendelig rekke av argumenter for å gjennomføre et forbud ved lov, sa han.

Læger.dk

Den almindelige danske lægeforening (DADL) har fått ny Internett-portal: Læger.dk. Den nye Internett-adressen er: www.laeger.dk

Svensk visepresident i UEMS

Gunilla Brenning fra Sveriges läkarförbund ble i oktober 2005 valgt til ny visepresident i den europeiske spesialistorganisasjonen Union européenne des médecins specialistes (UEMS). Ny president er Dr. Fras fra Slovakia. De øvrige styremedlemmene er Dr. Borman fra Storbritannia, Dr. Berchicci fra Italia og Dr. Magyari fra Ungarn. Les mer: www.uems.net/

Anbefalte artikler