Artikkel

Legemidler og barn

En arbeidsgruppe nedsatt av Norsk barnelegeforening har utarbeidet en skisse for å opprette et nettverk for legemiddelbehandling av barn. Det foreligger to forslag til hvordan nettverket skal organiseres. Hovedforskjellen mellom de to forslagene er hvorvidt man skal legge inn fem regionvise kompetansegrupper med ansatt personell, eller ikke. Det er viktig at nettverket styrker nasjonal forskning ved at det settes av tilstrekkelige midler til å kunne gi reell støtte til oppbygging av ett eller flere sterke tverrfaglige forskergrupper med spesiell kompetanse på legemiddelbehandling av barn som kan fungere på et høyt europeisk nivå. Nettverket bør også støtte avgrensede, mindre prosjekter for å rekruttere flere barneleger barnesykepleiere, farmasøyter og farmakologer inn i faget.Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=85508

Ny forening

25. november ble Norsk barnesmerteforening stiftet av blant andre Barnelegeforeningen, psykologer og fysioterapeuter. På stiftelsesmøtet ble de foreløpige resultatene fra en fersk spørreundersøkelse om smertebehandling på norske sykehus presentert. Den viser at ikke alle barn i Norge får samme behandling for smerter, og at det er til dels store muligheter for å bedre kvaliteten på behandlingen. Dette skal foreningen jobbe videre med.

Gir PC-er til land i sør

Skoleelever i den tredje verden vil snart dra nytte av datamaskiner som Legeforeningen har byttet ut. Sekretariatet har inngått en avtale med FairRecycling, som sender brukt datautstyr til ungdomsskoler og videregående skoler i den tredje verden, hovedsakelig i Afrika.

Ifølge FairRecycling kastes det årlig 7 500 tonn datautstyr i Norge. Organisasjonen sørger for sikker sletting av lagrede data før maskinene sendes avgårde. Dersom landet ikke har en ordning for innlevering av miljøfarlig avfall, sørger de for at maskinene tas tilbake til Norge for destruksjon når de er ute av bruk.

Tar opp misnøye med Norsk Helsenett

Legeforeningen har fått signaler om at det blant mange fastleger er misnøye med tjenestetilbudet fra Norsk Helsenett AS. Tilbudet er lite og dårlig utviklet, og det har vært store problemer med driften, mener en rekke fastleger. Kritikken går dels på at det tjenestetilbud som per i dag eksisterer, er lite og dårlig utviklet, dels på at det knytter seg betydelige driftsproblemer til de tjenester som tilbys. På denne bakgrunn har Legeforeningen tilskrevet Norsk Helsenett AS for å ta opp situasjonen. I brevet formidles legenes problemer og misnøye med helsenettet, og Legeforeningen ber bl.a. om en tilbakemelding på hvordan tjenestetilbudet tenkes utviklet. Les brevet på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=88284

Ny nestleder i Akademikerne

Styret i Akademikerne har valgt Åsmund Knutsen til ny nestleder. Knutsen kommer fra Tekna der han også er visepresident. Det ble også valgt to nye styremedlemmer. Disse er Torunn Janbu, Legeforeningen med Terje Bjørn Keyn, Legeforeningen som vara, og Finn Roar Bruun, Naturviterforbundet med Torbjørn Mykland, Tekna som vara.

Utbyggingsplaner i Finnmark

Helse Finnmark har renoverings- og nybyggingsprosjekter i milliardstørrelsen i sine langtidsplaner. Bl.a. har foretaket planer om å renovere Kirkenes sykehus og bygge nytt sykehus i Hammerfest. Finnmark legeforening er positiv til dette, men mener at investeringer i den aktuelle størrelsesorden bør baseres på grundige utredninger. Endringer i blant annet medisinske behandlingstilbud, befolkningsstruktur, næringsutvikling og økonomiske forutsetninger for sykehusdrift styrker kravet om grundige utredninger i forkant av endelige planer. Dette for å sikre hele befolkningen i Finnmark best mulig helsetjenester, og for å unngå lokaliseringsdebatter på ikke-dokumentert argumentasjonsgrunnlag.

Anbefalte artikler