Artikkel

Nytt gjennombruddsprosjekt om rus

1. november var det oppstart for Legeforeningens gjennombruddsprosjekt Bedre rusbehandling. Totalt 20 deltakerteam som representerer distriktspsykiatriske sentra, rusmiddelpoliklinikker og avdelinger for rusmiddelbruk over hele lander deltar i prosjektet. Teamene skal møtes ytterligere to ganger, en gang i februar og en siste gang ved prosjektavslutning i slutten av mai. I tillegg er det lagt opp til to telefonkonferanser.

Les mer på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=85392

Endokrinologene har fått nytt styre

Eystein Sverre Husebye, endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus er valgt til ny leder i Norsk endokrinologisk forening. Øvrige styremedlemmer er Pål Holm, Kristian Løvås og Marit Bakke. Hele styret er tilknyttet Haukeland Universitetssjukehus.

Møtte statsministerens stabssjef

Stabssjef Lars Erik Flatø ved statsministerens kontor møtte 10.11. 2005 sentralstyret i Legeforeningen. Han gav en orientering om aktuelle saker fra Soria Moria-erklæringen.

Det er første gang Legeforeningen har hatt et slikt kontaktmøte. Les mer på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=86102

Generell veileder på nettet

Norsk barnelegeforening (Nbf) har lagt ut Veileder i generell pediatri på Internett. Alle veilederne fra Nbf (akutt pediatri, generell pediatri, legemiddelhåndtering) kommer i en ny form med flere bruksmuligheter og filtyper. Veilederne er tilgjengelige på www.pedweb.no

Syke på grunn av jobben?

Hvordan skal man følge opp en som er sykmeldt med arbeidsrelaterte plager? Og hvordan kan arbeidsplassen tilrettelegges for den gravide? Innføringskurset i arbeidsmedisin på http://lupin.legeforeningen.no/ gir svar på disse spørsmålene. Kurset passer både for allmennleger og for leger som har tenkt å bli bedriftsleger. I tillegg til grunnprinsipper for utredning av arbeidsrelaterte sykdommer og skader, får man informasjon om forebyggende tiltak, tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen. Kurset er godkjent med sju timer som valgfritt kurs for samtlige spesialiteter.

Når forsikringsselskapene lurer på…

Norske leger besvarer hvert år mer enn 100 000 forespørsler vedrørende pasientopplysninger fra forsikringsselskapene. På kurssiden http://lupin.legeforeningen.no/tilbys kurs i forsikringsmedisin. Kurset gir råd om hvordan man skal utforme en legeerklæring, det tar for seg hvordan en endelig medisinsk sakkyndigvurdering i personskadesaker skal utformes, krav til utlevering av journal, og hvordan man skal unngå å blande roller som behandlende lege og sakkyndig. Kurset er godkjent med ni timer som valgfritt kurs for samtlige spesialiteter.

Ny målbeskrivelse i patologi

Spesialitetskomiteen i patologi har avsluttet sin funksjonsperiode. Komiteen har gjort et stort og viktig arbeid. Flaskehalser i spesialistutdanningen er foreslått fjernet, og samtidig foreligger målbeskrivelsen i ny – og enda bedre versjon! Les målbeskrivelsen her: www.legeforeningen.no/index.gan?id=84794

Medisinsk informasjon på Internett

Det er ikke alltid like lett å finne nettopp den medisinske informasjonen man trenger på Internett, og om informasjonen er kvalitetssikret? Gjennom kurset «Informasjonssøking ved hjelp av Internett» på Lupin, http://lupin.legeforeningen.no/ lærer man å søke i flere databaser, bl.a. MEDLINE. Kurset gir også opplæring i å presisere søk ved å kombinere flere søkeord. Dersom man ønsker opplysninger om bøker og tidsskrifter, vil leksjonen BIBSYS være til god nytte. Kurset er godkjent med seks timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning i samtlige spesialiteter.

Anbefalte artikler