Artikkel

Spørreundersøkelse om IA-virksomhet

Legeforeningen bevilger inntil kr 35 000 til en spørreundersøkelse om IA-arbeidet. Bakgrunnen er at Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og LO har anmodet Legeforeningen om å være med og bidra til en spørreundersøkelse om integrerende arbeidsliv blant virksomhetsledere, arbeidstakere og allmennleger. Undersøkelsen er planlagt gjennomført av Legeforeningens forskningsinstitutt. Beregnet kostnad er totalt kr 100 000.

Tilbud til spansktalende leger

Halvannet år etter at Legeforeningen lanserte Internett-kurset «Doctors working in prison: human rights and ethical dilemmas», er kurset oversatt til spansk. Dette er gjort i nært samarbeid og etter sterkt ønske fra det internasjonale Røde Kors.

Den spanske versjonen ble lansert under Verdens legeorganisasjons (WMA) 56. generalforsamling i Santiago Chile i oktober. Samme måned ble kurset lansert ved de norske ambassadene i Caracas, Venezuela og Buenos Aires, i Argentina.

48 leger fra hele verden har hittil tatt den engelske versjonen av kurset.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=83363

Godkjente spesialister

Listen over godkjente spesialister på Legeforeningens nettsider er nå oppdatert. Du finner listen under menyvalget Utdanning og fagutvikling – Spesialistutdanning på www.legeforeningen.no eller ved å klikke på www.legeforeningen.no/index.gan?id=57306

Nytt styre i Norsk psykiatrisk forening

Gerd-Ragna Bloch Thorsen, Stavanger, er valgt til ny leder av Legeforeningens største spesialforening, Norsk psykiatrisk forening. De øvrige styremedlemmene er Ann Færden, Oslo, Guri Hoff Hansen, Mosjøen, Eivind Eckhoff, Tromsø, Ruth Abraham, Oslo, Unni Bratlien, Lillehammer, Ragnhild Vik, Hjelset, Hilde Thørnquist, Bodø og Andreas Landsnes, Bergen.

Nidarosprisen 2005

Nidarosprisen 2005 er tildelt professor Steinar Hunskår ved seksjon for allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen. Han får prisen for sitt initiativ til å få skrevet og utgitt en lærebok i allmennmedisin. Prisen som er på kr 15 000, ble utdelt på Nidaroskongressen i Trondheim torsdag 20. oktober. Prisvinneren fikk også overrakt et grafisk trykk av Grete Marstein, årets nidaroskunstner.

Flere doktorgrader i medisin

Det har vært en stabil økning i doktorgrader innen fagområdet medisin. Første halvår 2005 er det totalt avlagt 126 doktorgrader mot 106 ved samme tidspunkt i 2004. Det er 60 kvinner som har avlagt doktorgraden. Det tilsvarer nærmere 48 % av doktorgradene innen medisin. Den totale kvinneandelen av doktorgrader innen alle fagområder var i første halvår 2005 39 %. Doktorgradsstatistikken er tilgjengelig på www.nifustep.no

Fugleinfluensaen og Tamiflu

Legeforeningen har i brev til Sosial- og helsedirektoratet bedt om en dialog med myndighetene om fastlegenes rolle ved influensa og eventuell fugleinfluensaepidemi. I samarbeid med Alment praktiserende lægers forening (Aplf) ønsker Legeforeningen å gi innspill til både bedring av den ordinære influensavaksinasjonsdekningen og til det nasjonale pandemiplanarbeidet.

Ved utgangen av oktober var det forskrevet 27 000 enheter med Tamiflu i Norge på kort tid. – Dette er et lavt antall i forhold til at det antakelig er ca. 100 000 kontakter mellom pasienter og fastleger hver dag i Norge. Imidlertid skjuler det seg mange henvendelser og konsultasjoner bak disse reseptene, sier Jan Emil Kristoffersen, Aplfs leder.

Det har den senere tid vært en betydelig mediaoppmerksomhet rundt muligheten for en fugleinfluensapandemi som verste fall antas å kunne føre til en betydelig og rask smittespredning og høy grad av sykelighet og dødelighet også i den norske befolkningen, hvis eller når den skulle oppstå. Fastlegene vil være en viktig ressurs å trekke på i en slik sammenheng.

Anbefalte artikler