Artikkel

Turnustjenesten for leger

Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) påla i skriv av 16.12. 2004 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) å holde tilbake et visst antall «sentrale» turnusplasser ved trekning, av distriktsmessige hensyn. Direktoratet slo også fast at kandidater som hadde meldt seg på til turnus og fått trekningsnummer – og som uten godkjent grunn lot være å møte – ikke skulle være med i senere turnustrekninger og heller ikke få lisens. Påleggene uløste sterke reaksjoner hos de involverte parter, inkludert Legeforeningen.

I møte mellom representanter for SAFH og Legeforeningen 21.4. 2005 drøftet man tilbakeholding av plasser. Det var prinsipiell enighet om de uheldige sidene ved en slik ordning, og Legeforeningen ble anmodet om å utforme et forslag til avtale/erklæring som et virkemiddel for å unngå «no show».

Sosial- og helsedirektoratet sendte ut nytt rundskriv: «Turnustjenesten for leger» IS-9/2005 datert 4. april i år. Her blir bestemmelsen om tilbakeholding og sanksjoner opprettholdt. Rundskrivet var ikke sendt på høring og inneholdt enkelte endringer som Legeforeningen har ment ikke var hjemlet i gjeldende forskrift.

Legeforeningen har på denne bakgrunn utarbeidet et utkast til brev med kommentarer til rundskriv IS-9/2005. Brevet er nylig oversendt Sosial- og helsedirektoratet.

Høstmøter i spesialforeningene

Den norske patologforening har årsmøte 17.–19. november i Oslo. For program, se: http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=53962

Medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har kartlagt omlag 50 medisinske kvalitetsregistre med svært varierende antall pasienter, datamengde, drift og organisering. Undersøkelsen ble gjennomført sommeren 2005 og er i hovedsak basert på skriftlig informasjon fra Legeforeningens spesialforeninger og spesialitetskomiteer. Det er første gang man har gjort en slik kartleggingsjobb.

Les mer: www.kunnskapssenteret.no/index.php?artikkelid=280&back=1

Nordisk samarbeid

En arbeidsgruppe under Nordisk ministerråd planlegger et felles nordisk prosjekt om pasienterfaringer ved somatiske sykehus i hele Norden. Gruppen skal foreslå 5 – 10 kvalitetsindikatorer for pasienterfaringer blant pasienter innlagt i somatiske sykehus. Arbeidsgruppen skal ha et endelig forslag ferdig i desember. Sekretariatet for prosjektet er lagt til Danmark, og det er etablert seks arbeidsgrupper.

Les mer: www.kunnskapssenteret.no/index.php?artikkelid=271&back=1

Nytt styre i Sogn og Fjordane legeforening

Øyvind Watne, Førde er valgt til ny leder i Sogn og Fjordane legeforening. Med seg i styret får han Hallvard Wannag Sele og Tom Guldhav. Watne har permisjon frem til 1.1. 2006 og Halvard Wannag Sele fungerer i hans sted. Representanter for yrkesforeningene er Rune Larsen, Norsk overlegeforening (Of), Ingrid Alm Andersen, Yngre legers forening (Ylf), Trond Inselseth, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), Audun Hammer, Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Florentina Naboulsi (Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) og Alf Børnar Heggelund, Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf).

Hordaland legeforening

Gunnar Ramstad er valgt til ny leder av Hordaland legeforening. De øvrige årsmøtevalgte styremedlemmene er Christian Busch, nestleder og Bent Folkvord. Representanter for yrkesforeningene er Rolf M. Tande, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), Øyvind Wesnes, Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Harald Miljeteig, Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), Kjell Vikenes, Norsk overlegeforening (Of), Espen Rostrup Ellingsen, Yngre legers forening (YLF), Trond Skaflestad, Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Einar Svendsen, Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS).

Anbefalte artikler