Legevakt i kommunehelsetjenesten

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har nylig utgitt en rapport om utvikling av legevakttjenesten til interkommunale legevakter.

Legeforeningen har i flere år arbeidet med å forbedre organiseringen av kommunal legevakt. Allerede på 1990-tallet tok Alment praktiserende lægers forening (Aplf) initiativ til dette. Målsettingen har hele tiden vært at innbyggerne skal få et tilbud av bedre kvalitet. En utvikling i retning av riktig utstyrte interkommunale vaktsentraler (IKL) bemannet med lege og hjelpepersonell har vært ansett som helt nødvendig der slik organisering er mulig. Det ble også fremmet krav om dette samtidig med forhandlingene om fastlegeordningen, og en del slike vaktsentraler er allerede etablert. Resultatet har mange steder blitt en bedre vakttjeneste for befolkningen, redusert vakthyppighet for legene, bedre rekruttering til allmennmedisinen og et mer stabilt allmennlegekorps.

Legeforeningens tariffutvalg nedsatte høsten 2004 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et grunnlag som kan bidra til å intensivere innsatsen overfor helsemyndighetene. Rapporten, som har fått tittelen Legevakt i kommunehelsetjenesten, er bearbeidet av tariffutvalget. Den tar bl.a. for seg utviklingstrekk, mål, definisjoner og innhold, og ser på utfordringer og muligheter med interkommunal legevakt. Likeledes tar den for seg økonomi, organiseringen av IKL og kommer med forslag til innhold i IKL.

Rapporten er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/index.gan?id=79879

Anbefalte artikler