Halvert ventetid ved flere psykiatriske poliklinikker

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Gjennombruddsprosjektet Kvalitet og effektivitet i polikliniske tjenester for mennesker med psykiske lidelser (KEPP) har vist til gode resultater. Gledelig er det at den positive trenden fortsetter, også etter at prosjektet er offisielt avsluttet.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Salten/Bodø: Reduksjon av ventetid fra første konsultasjon, under prosjektperioden og etter prosjektets avslutning. Oppdatert juli 2005. Illustrasjon: Ruth Aandahl-Herseth, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Salten/Bodø

Ved voksenpsykiatrisk poliklinikk Salten/Bodø gikk ventetiden ned fra 151 til 116 dager i løpet av prosjektperioden. Nedgangen har fortsatt, og ved utgangen av juni 2005 var den nede i 88 dager.

– Dette er veldig gledelige resultater, sier Anne Marit Rosenlund, leder for kvalitetsprosjektet – Arbeidet med måling og bedring av ventetider skal inngå som en del av rutinearbeidet i poliklinikken. Vi har oppmerksomheten kontinuerlig rettet mot å øke kvaliteten, og arbeider for en fortsatt jevn nedgang. Men systemet er sårbart, sier hun. – Vi er avhengig av å ha en stabil bemanning og i overgangsfaser bl.a. i forbindelse med vakanser og nyansettelser, vil vi kunne se en nedgang i inntak og derav en økning av ventetiden.

Poliklinikken konsentrerer seg om tre hovedområder, sier Anne Marit Rosenlund: førstegangskonsultasjoner, når de avsluttes og ventetid i dager. Dette sier noe om poliklinikkens effektivitet. Hun forteller samtidig at de ikke har foretatt noen systematisk måling av pasienttilfredshet, men at de ofte mottar spontane tilbakemeldinger både fra pasienter og fastleger som opplever dette som positivt.

ISO-sertifisert

I prosjektperioden reduserte psykiatrisk poliklinikk ved Sykehuset Namsos ventetiden for vurdering, utredning og behandling både innen barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og innen voksenpsykiatrien. Innen BUP ble tiden fra henvisning til første vurdering redusert med nesten 50 %. Tiltakene omfattet bl.a. bedre rutiner for inntakssamtaler, intern- og eksterninformasjon, registreringsrutiner samt fokusering på ventetid.

– Vi har fortsatt fokus på ventetiden, i og med at vi har definert ventetid som et kvalitetsmål i psykiatrisk klinikk, sier Bernt Harald Opdal, prosjektleder ved psykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Namsos. Klinikken ble ISO-sertifisert av Det Norske Veritas i midten av september, og er den første psykiatriske klinikken i Norge som har fått en slik sertifisering, sier han. – Dette har tatt mye tid, og i dette arbeidet har vi fokusert på forbedring innenfor mange områder, ikke bare ventetid, sier Opdal.

– Deltakelsen i prosjektet har imidlertid vært en positiv erfaring, og vi har brukt SPC-metodikken som vi fikk trening i å bruke under KEPP-prosjektet, til å gjennomføre ovennevnte forbedringsprosjekter. Vi har hatt veldig god nytte av denne metodikken i forbindelse med arbeidet med ISO-sertifiseringen, sier Opdal, der et overveiende krav er at vi skal kunne dokumentere kontinuerlig forbedring av våre kjerneprosesser. Det har vært viktig å lære denne type forbedringsmetodikk, og deltakelse i KEPP-prosjektet har i tillegg skaffet oss et stort og verdifullt nettverk over hele landet.

Utredningsplan

BUP Egersund har forkortet diagnostiseringstid for AD/HD-klienter fra 72 til 30 dager i snitt.

– Prosjektet har vært svært vellykket så langt, sier Tanya Ryder, prosjektleder i Egersund. De ansatte har fått bedre oversikt over saksgangen, familiene har fått bedre forståelse av utredningsprosessen og sekretærene har fått en mer sentral rolle i det tverrfaglige teamet.

– Konklusjonen er at det er mulig å komprimere utredningstiden og samtidig beholde høy faglig kvalitet, sier Ryder. Erfaringene vi har gjort gjennom prosjektet vil bli overført til institusjonens generelle utredningsplan, og dette tiltaket vil være en permanent del av virksomheten, sier hun. Poliklinikken har utarbeidet en ny tverrfaglig utredningsplan, en utredningsmappe med spørreskjemaer, informasjonsmateriell samt en rapportmal.

Alle barn som blir henvist til oss vil få en utredningsplan som skrives ved inntak med hele teamet til stedet, sier Tanya Ryder.

Ett av mange kvalitetsprosjekter

Det var Legeforeningen som i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening tok initiativ til et landsomfattende prosjekt med sikte på å bedre kvaliteten og effektiviteten i polikliniske tjenester for mennesker med psykiske lidelser. 24 polikliniske team innen både voksen- og barne- og ungdomspsykiatri deltok i kvalitetsprosjektet.

Hovedmålet for prosjektet som ble igangsatt i januar 2004 og avsluttet i mars 2005, har vært å forbedre effektiviteten i polikliniske tjenester. Hovedprinsippet har vært måling av effektivitet og kvalitet i en modell der befolknings-, behandler- og brukerperspektivene blir integrert. De konkrete delprosjektene bygget i ulik grad på disse perspektivene. Eksempler på prosjekter har vært: måling og bedring av ventetider, antall konsultasjoner per årsverk, og antall pasienter med fullført utrednings- og behandlingsløp (1).

Anbefalte artikler