Endring av spesialistreglene i kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Artikkel

Helse- og omsorgsdepartementet har på bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på anbefaling fra Legeforeningen, vedtatt å endre spesialistreglene i kjevekirurgi og munnhulesykdommer som gis følgende endrede formulering:

Fire års tjeneste i spesialavdeling for kjevekirurgi.

Inntil ett år kan erstattes av:

 1. forskningstjeneste, eller

 2. tjeneste ved relevant klinisk avdeling, eller

 3. tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

To års tjeneste ved én eller flere av følgende avdelinger med minimum tjenestetid på seks måneder ved hver avdeling: Plastikkirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals-sykdommer.

Søknad om spesialistgodkjenning i kjevekirurgi og munnhulesykdommer skal vedlegges attestert operasjonsliste.

Merknad til pkt. 1b: Med relevant klinisk avdeling menes avdeling for generell kirurgi, plastikkirurgi, nevrokirurgi og øre-nese-hals-sykdommer.

Leger med odontologisk embetseksamen kan få denne godkjent ett år tellende for pkt. 1 og ett år for pkt. 2.

Kursutdanning:

161 timer innen følgende obligatoriske kurs:

 1. Onkologi – 20 timer

 2. Pre- og postoperativ behandling + intensivmedisin – 32 timer

 3. Traumatologi og krigskirurgi – 30 timer

 4. Kirurgisk teknikk – 30 timer

 5. Grunnkurs i plastikkirurgi – 15 timer

 6. Halsdisseksjon – 18 timer

 7. Nevrokirurgisk grunnkurs – 16 timer

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknad til punkt 1.a): Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 1. Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.

 2. Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring.)

 3. Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.

 4. Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50 % stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt.

Det gjøres følgende presiseringer:

Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.D.) eller tilsvarende teller med ett år.

Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller være vedlagt søknaden for vurdering.

Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.

Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller liknende). Vedrørende tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 3. Fullført forskerlinje under cand.med.-studiet i Norge teller med ett år.

De nye spesialistreglene trer i kraft straks. Spesialister kan godkjennes etter tidligere regler frem til 31.12. 2007.

Anbefalte artikler