Artikkel

Lånefondet

Statusrapporten for Lånefondet for første halvår etter at det ble iverksatt nye retningslinjer viser at endringen i retningslinjene har ført til en betydelig økning i utlånsvolumet.

Maksimalbeløpet for lån til privat legepraksis til leger som skal foreta reetablering i privat praksis reduseres derfor fra en million kroner til 400 000 kroner med virkning fra 1.10. 2005. Ny statusrapport fremlegges for sentralstyret i november 2005.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=79345

Markedsføring av kosmetiske inngrep

Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i helsepersonelloven vedtatt en forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep. Forskriften som har hjemmel i helsepersonelloven § 13 (3), trådte i kraft 1.7. 2005. I forskriftens § 4 er det et generelt krav om at «markedsføring av kosmetiske inngrep ikke skal utformes på en måte som er egnet til virke støtende eller krenkende eller som spiller på folks lyter eller fordommer mot normale kroppsvariasjoner».

Les mer på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=78835

Oppnevning

Jon Haffner, konstituert fagdirektør/sjefslege ved sykehuset Buskerud HF, oppnevnes som Legeforeningens representant i Kreftforeningen representantskap for den resterende del av oppnevningsperioden.

Ny veileder for turnus i sykehus

Legeforeningens turnusråd har utarbeidet en ny veileder for turnus i sykehus. Veilederen vil være et nyttig og viktig dokument for både veiledere og turnusleger. Veilederen vil kunne bidra til å «standardisere» den tjenesten turnuslegene får, uavhengig av sted og person. Samtidig vil veilederen være en meget god hjelp for leger og sykehus som skal ta imot turnusleger, og på den måten bidra til å senke terskelen for å debutere som turnusveileder. En god turnustjeneste i sykehus med tett oppfølging, veiledning og supervisjon vil fortsatt være et av de viktigste verktøy for videre turnus i kommunehelsetjenesten, og til det å bli en god lege.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=78693

Solidaritet med irakiske leger

Legeforeningen har i brev til Verdens legeforening (WMA) og Utenriksdepartementet nylig rettet en anmodning om at situasjonen for leger i Irak blir tatt opp i relevante fora. Legeforeningens landsstyre bad allerede i 2004, i en resolusjon til WMA og Den amerikanske legeforeningen, om at sikkerheten for irakiske leger måtte bedres. Utenriksdepartementet har respondert på henvendelsen er interessert i informasjon om situasjonen i Irak som de kan benytte både innenfor FN-systemet og bilateralt overfor partene i Irak. Det er begrenset hva en kan gjøre sett i lys av hvordan situasjonen i Irak har utviklet seg.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=78128

Nordisk råd for Yngre Leger (NRYL)

Yngre legers forening var vertskap for årets møte i NRYL 9.-11.9. 2005. Da det er tradisjon for at moderforeningen i vertslandene er vertskap for en av middagene i tilknytning til NRYLs møter, var Legeforeningen vertskap for middagen 9.9. 2005.

Felles nemnd for sponsorsaker

Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL) ønsker at det opprettes en uavhengig nemnd som kan behandle saker både mot industrien og leger i forbindelse med problemer omkring sponsing. Nå behandles slike saker av to forskjellige instanser. DADL ønsker også en forhåndsgodkjenning av industriens arrangementer for å begrense antall saker.

Les mer: www.dadlnet.dk/ufl/2005/3405/LS-html/LS47719.htm

Elektronisk tilgang på høringsuttalelser

Legeforeningens høringsuttalelser samt høringer under arbeid finner du på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56708

Anbefalte artikler