25 år som yrkesforening

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

7. juni i år kunne Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) markere 25 år som egen yrkesforening i Legeforeningen.

Initiativtakeren til etableringen av en egen yrkesforening for privatpraktiserende spesialister var Reidar S. Thomassen, øre-nese-halslege i Bergen. Bakgrunnen for initiativet var en innstilling fra det såkalte Nyhusutvalget (1) samt utkast til lov om distriktshelsetjenesten i 1979.

I utkastet var det foreslått at nesten all operasjonsvirksomhet skulle foregå på sykehusenes poliklinikker, mens de privatpraktiserende spesialistene ikke var nevnt. Thomassen som den gang satt i sentralstyret, fikk god støtte av daværende president Bengt-Lasse Lund, av generalsekretær Harry Martin Svabø og forhandlingssjef Sverre Strand. I Legeforeningens høringsutkast til innstillingen beklaget foreningen blant annet at utredningene ikke omfattet spesialisttjenesten utenfor sykehus, både når det gjaldt de privatpraktiserende og de offentlig ansatte.

Trengte et talerør

Thomassen innså at de privatpraktiserende spesialistene trengte et eget talerør. Han kontaktet derfor noen andre spesialister, og høsten 1979 innkalte han til et møte på sitt kontor i Bergen. Her møtte øre-nese-halslegene Ivar Dahl fra Oslo og Magne Skjøstad fra Trondheim. Øyelegene Magnar Forbord fra Trondheim, Bjørn Nicolaissen og Frank Haugen fra Oslo, barnelege Torild Weidemann Løvseth fra Trondheim, Harald Riiber fra Oslo samt «kanonene » fra Bergen: øyelege Harald Braathen, hudlege Arne Engelsen og indremedisinerne Bjørn Helland og Reidar Thomassen, forteller Bjørn Helland, foreningens første nestleder.

– Møtet endte med at vi sendte en søknad til Legeforeningen om at vi ønsket å etablere en egen forening, sier Helland. – Vi valgte et interimstyre med Reidar Thomassen som formann og meg selv som viseformann. De øvrige medlemmene var Skjøstad og Haugen.

Sentralstyret godkjente søknaden og det ble innkalt til generalforsamling i Det medicinske selskab i Oslo 7. juni 1980. Over 100 privatpraktiserende spesialister møtte opp.

– I løpet av våren 1980 hadde vi fått mer enn 150 underskrifter fra spesialister som ønsket å være med i den nye foreningen – og dermed var vi i gang. Vi – stifterne – kalte oss «7. juni-mennene» etter denne datoen, sier Bjørn Helland.

– Reidar Thomassen var den store idealisten og en viktig pådriver for å etablere foreningen, sier Bjørn Helland. – Han skal stor ære for at han så behovet for å samle oss privatpraktiserende spesialister i en egen forening.

Aktiv og engasjert

– Gjennom foreningens 25 år har vi påtatt oss en rekke oppgaver, sier Helland. – Vi har blant annet gjennomført en omfattende spørreundersøkelse til alle medlemmene. 80 % besvarte undersøkelsen der vi blant annet ønsket å få svar på antall pasienter i den enkelte praksis, hvilket hjelpepersonell de hadde på kontoret, utstyr, økonomi og omsetning. Dette var en stor oppgave for en liten forening som fikk mye oppmerksomhet og skryt fra Legeforeningen sentral. Han forteller at foreningen også har samarbeidet med Alment praktiserende lægers forening (Aplf) vedrørende henvisning og tilbakevisningspraksis fra allmennlege til spesialist, og at de to foreningene i fellesskap har utarbeidet et eget hefte om dette (2).

PSL har økt medlemsmassen betydelig siden stiftelsen og hadde per 23.5. 2005 1 172 medlemmer. Foreningen har også vært godt representert i Legeforeningens sentrale organer, og i det nyvalgte sentralstyret som tiltrådte 1. september, er PSLs nylig avgåtte leder, Harald Guldsten, valgt inn som vararepresentant. PSL fikk ny leder den 26. august.

Legekunsten

Ti år etter at PSL ble offisielt stiftet ble den første utgaven av foreningens eget tidsskrift Legekunsten gitt ut. Roy Magnus Løken var i mange år ansvarlig redaktør og promotor for bladet. Legekunsten ukommer med fire nummer i året.

Anbefalte artikler