Artikkel

Legeforeningens prinsipp- og arbeidsprogram

Legeforeningens prinsipp- og arbeidsprogram for 2006 – 07 som ble vedtatt på landsstyremøtet i Bergen i mai, er nå tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=76115

Godkjente spesialister

Oversikten over godkjente spesialister på Legeforeningens Internett-sider er oppdatert per 28. juni. Du finner oversikten under menyvalget Utdanning og fagutvikling – spesialistutdanning:

www.legeforeningen.no/index.gan?id=57306

Årsmøter i yrkes- og fylkesavdelingene

Praktiserende spesialisters forening (PSL) 26. august i Oslo.

Alment praktiserende lægers forening (Aplf) 26. august i Fredrikstad.

Telemark legeforening lørdag 27. august.

Akershus legeforening mandag 29. august i Legenes hus, Oslo.

Hordaland legeforening tirsdag 30. august i Legenes hus, Bergen.

Oslo legeforening tirsdag 30. august i Legenes hus, Oslo.

Revidert møteplan

Det er endringer i møteplanen for sentralstyret. De resterende møtene for 2005 finner sted fredag 19. august, onsdag 14. – torsdag 15. september, mandag 3. – torsdag 6. oktober, torsdag 10. november og fredag 9. desember.

Refusjonsrett for student i fastlegepraksis

Legeforeningen har fått medhold i en tvist om refusjonsrett for student i fastlegepraksis.

En medisinstudent arbeidet i en fastlegepraksis med behandling av pasienter under veiledning. Legen fikk imidlertid avvist sine krav om trygderefusjon for de pasientene som ikke stod på veilederens liste. Legeforeningen har i møte med Trygdeetaten (RTV) fått gjennomslag for det prinsipielle standpunktet om at medisinstudenters rett til trygderefusjon ikke er avhengig av hvilke pasienter vedkommende behandler – så lenge det skjer under veiledning. Det ble imidlertid understreket at studenter i denne situasjonen ikke må fremstilles som «vikar» for lege i fravær.

Trygdeetaten vil på dette grunnlaget omgjøre et vedtak der trygderefusjon for utført behandling ble nektet.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=75226

Opptaksordningen til medisinstudiet

Norsk medisinstudentforening mener opptaksordningen til medisinstudiet bør gjennomgås. Medisinstudiet er det vanskeligste studiet å komme inn på, ifølge poenggrensene som i juli ble offentliggjort fra Samordna opptak. For å studere medisin i Oslo med studiestart denne høsten, må studenten ha 71,2 poeng (ordinær kvote). De øvrige medisinstudiene i Norge følger like etter. Alle studiestedene har en økning i forhold til fjorårets poengkrav. Norsk medisinstudentforening (Nmf) mener opptaksordningen for medisin bør evalueres. I dag er det bare de faglige karakterene fra veldig ulike fag som sammen med ulike tilleggspoeng avgjør hvem som skal kunne bli leger. Nmf ønsker å finne ut om dagens opptaksordning fortsatt er den beste, eller om andre metoder også bør tas i bruk. I flere andre land blir studentene også innkalt til intervju ved opptak til medisinstudiet, sier Hansen.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=76966

Smertepasienter må få et forsvarlig tilbud

Det er nødvendig at helseministeren nå griper inn for å sikre at helseregionene og sykehusene gir et forsvarlig tilbud til denne pasientgruppen, sier president Hans Kristian Bakke til Dagsavisen.

Bakke er rystet over at tilbudet til pasienter med kroniske smerter flere steder legges ned, og krever at helseministeren rydder opp. Han viser blant annet til omtale i media av situasjonen ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand, der all smertebehandling på dagbasis i praksis er nedlagt.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=76825

Anbefalte artikler