Gjennomgående representasjon i Yngre legers forening (Ylf)

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var en engasjert forsamling som etter lang og grundig diskusjon vedtok styrets forslag til ny landsrådssammensetning.

  Forut for avstemningen under Ylfs landsråds- og årsmøte i april, var det en grundig debatt over forslaget til ny sammensetning av landsrådet. Styrets forslag om gjennomgående representasjon ble vedtatt med solid flertall.

  Ylfs landsråd består fra og med neste valgperiode av de foretakstillitsvalgte fra helseforetak eller institusjoner med flere enn 25 Ylf-medlemmer, ca. 29 totalt. I tillegg kommer styrets åtte medlemmer, fem yngsterepresentanter valgt av turnuslegene, to representanter valgt av stipendiatmedlemmene, én valgt av de vernepliktige legene på offiserskurset til sommeren og én fra institusjoner med mindre enn 25 medlemmer. Total størrelse på landsrådet forblir uendret med totalt 46 medlemmer.

  Større bredde

  Større bredde

  – Hensikten med endringen er å bringe landsrådet nærmere medlemmene i form av de fleste medlemmer nå har «sin» foretakstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte i landsrådet, sier Hilde Engjom. – Det er nå den samme tillitsvalgte som har ansvar for «lokale» og «sentrale» saker, og man slipper to valg. Det er også en styrke at bredden i representasjonen økes ved at stipendiatene og de vernepliktige får egne representanter, sier hun.

  En annen viktig praktisk endring er at den nye foretakstillitsvalgte umiddelbart kommer inn i landsrådet hvis en foretakstillitsvalgt slutter. – Med denne endringen vil det i større grad være aktive tillitsvalgte med kjennskap til regelverk og daglige praktiske problemstillinger som samles i landsrådet og utformer tariffpolitikken, sier Hilde Engjom.

  Ylfs landsråd vil vedta endelig representasjon til Legeforeningens organer i landsstyret og fylkesavdelingene, etter at Legeforeningens landsstyre har vedtatt ny organisasjonsstruktur. Dette vil sannsynligvis finne sted på ekstraordinært landsrådsmøte i juni, slik at valg på nytt landsråd kan gjennomføres før 1. september.

  Revidert policydokument

  Revidert policydokument

  Av andre viktige saker som ble drøftet på møtet, var bl.a. nytt policydokument om spesialiseringen, forslag til lederutvalg samt prinsipp- og arbeidsprogram for 2006 – 07. Årsmøtet foretok også valg av nytt styre.

  Ylf gav i 1998 ut et policydokument med synspunkter på legers spesialisering. Dokumentet identifiserte en rekke utfordringer hvorav mange også er aktuelle i dag. Som følge av at det de senere årene har skjedd flere store endringer i norsk helsevesen, har Ylf imidlertid ansett det som nødvendig å foreta en oppdatering av policydokumentet.

  – Det er på tide med en grunnleggende debatt om hvordan det norske helsevesen i fremtiden skal sikres spesialister med høy kompetanse, sier Ylf-leder Hilde Engjom.

  – Yngre leger deltar daglig i alle deler av spesialiseringen, og Ylf er derfor en naturlig premissleverandør i en slik debatt. Legers kompetanseutvikling trues imidlertid fra flere hold, og Ylf frykter at finansiering, organisering og drift av helsevesenet i dag svekker kvaliteten og innholdet i spesialiseringen. Dette krever årvåkenhet, sier Engjom.

  Sikrer høy kompetanse

  Sikrer høy kompetanse

  – Dagens spesialisering former morgendagens helsevesen. Riktig og tilstrekkelig bruk av ressurser på spesialiseringen i dag, sikrer at spesialisthelsetjenesten også i fremtiden har leger med høy kompetanse. Fremsynthet og nøye planlegging hindrer feilgrep som får langvarige uheldige konsekvenser, heter det i policydokumentet. Alle parter i helsevesenet bærer et felles ansvar for at legers spesialisering skjer med god nok kvalitet. Det tyngste ansvaret bæres likevel av politikere og helsemyndigheter som vedtar rammene for spesialiseringen.

  De enkelte foretak og avdelingsledere har en lovpålagt plikt til å utdanne helsepersonell. Det er en forutsetning at sykehusene drives slik at leger også kan utvikle sin kompetanse. Dette må gjenspeiles i prioriteringer og organisering av arbeidsdagen. Hver enkelt lege har utover dette et personlig ansvar for å tilegne seg og vedlikeholde de kunnskapene som kreves.

  Det nye policydokumentet har en firedelt struktur. Denne omhandler følgende områder: økonomiske rammer, spesialisthelsetjenestens organisering, lokalt arbeidsmiljø og spesialistreglene. Dokumentet har totalt 21 underpunkter.

  Ny leder og nytt styre

  Ny leder og nytt styre

  Det er mange nye ansikter i det nye Ylf-styret. Ny leder er Per Meinich, Ullevål universitetssykehus. De øvrige styremedlemmene er: Hilde Engjom, Hålogalandssykehuset HF, divisjon Harstad, Harald Bergan, Sykehuset Buskerud HF, MetteVesterhus, Haukeland Universitetssjukehus, Bård Lilleeng, Rikshospitalet, Sjur Lehmann, Sørlandet sykehus HF, Anne-Kristine Fagerheim, Nordlandssykehuset, avd. Bodø og Christian Siva, Sykehuset Vestfold HF (yngsterepresentant).

  Det nye styret trer i kraft 1.9. 2005.

  Les mer på Ylfs Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=2640

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media