()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Klinisk forskning under lupen

  Klinisk forskning under lupen

  Finansiering og industrimedvirkning i klinisk medisinsk forskning står på programmet når Legeforeningen i samarbeid med Legemiddelforeningen (LMI) skal arrangere seminar i august i år. Sentrale personer fra begge foreninger blir invitert til å delta. Blant annet skal representanter fra Svenska Läkaresällskapet presentere erfaringer om hvorfor de har lyktes i samarbeidet mellom klinikk og industri.

  Menneskerettighetsutvalget

  Menneskerettighetsutvalget

  Årsmeldingen til Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter er nå tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=68519

  Stor interesse for eFaktura

  Stor interesse for eFaktura

  Per 1. mai hadde over 1 000 medlemmer sagt ja til å slippe papirregningen og i stedet motta faktura rett i nettbanken. For mer informasjon, kontakt Britt Ingebretsen telefon 23 10 92 17, eller send en e-post til register@legeforeningen.no. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=67635

  Brudd i forhandlingene

  Brudd i forhandlingene

  Akademikerne Stat brøt 2. mai forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. – Tilbudet var så dårlig at det var umulig å akseptere, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne Stat. Les mer på Akademikernes Internett-side: www.akademikerne.no

  Ser alvorlig på uetisk atferd blant Ungarn-studenter

  Ser alvorlig på uetisk atferd blant Ungarn-studenter

  – Legeforeningen tar sterkt avstand fra de handlinger norske medisinstudenter ved Universitetet i Debrechen har gjort. Å ta med seg likdeler utenfor anatomisalen, slik det er beskrevet i pressen, er dypt uetisk og en respektløs handling, sier generalsekretær Terje Vigen. – Det er viktig at det blir avdekket hvilket omfang denne virksomheten har hatt, og at tiltak iverksettes for å hindre at dette kan gjenta seg, sier han.

  Legeforeningen ble i april informert fra ledelsen ved Universitetet i Debrechen om at en granskingskommisjon skulle gjennomgå og klarlegge hva som hadde skjedd, og hvilke konsekvenser dette skulle få. Rapporten ble avgitt 2. mai. Der fastslås det at universitetet, fordi det mangler midler og metoder for å forfølge lovovertredelser, har overlatt informasjoner om ukjente personers mistenkelig bruk av humant materiale, til politiet. – Humant materiale behandles i den anatomiske avdelingen i henhold til etiske og lovlige bestemmelser, skriver granskingskommisjonen i en pressemelding.

  Det innrømmes at en assistent ved den anatomiske avdelingen har begått en alvorlig feil, siden studenter er gitt adgang til disseksjonsrommet utenom regulære åpningstider. Fra universitetets side er det besluttet å foreta disiplinære forføyninger mot denne ansatte. Disse er foreløpig utsatt inntil politietterforskningen er avsluttet. Undersøkelseskommisjonen fant ingen direkte bevis, eller spor av at humane deler, på uautorisert vis er blitt fjernet fra instituttet. Det er klarlagt at hvert lik og alle kroppsdeler er nøye registrert, og innholdet i listen er komplett, heter det i pressemelding

  – Fra Legeforeningens side tar vi rapporten til etterretning og avventer det arbeid som er iverksatt fra politiets side, sier Vigen, som gir uttrykk for at saken oppleves som en belastning for leger og studenter som har sine eksamener fra Ungarn. – Ut fra våre opplysninger om studieopplegg og faglig innhold i studiet, er det ikke noen grunn til å reise spørsmål ved deres etiske og faglige kompetanse som leger. Etter vår vurdering er også den undervisning som forestås av en kvalitet som tilsvarer den som gis i Europa for øvrig.

  Norsk medisinstudentforening (Nmf) og ANSA påpeker at studentene tar saken på alvor: – Alle tilbakemeldinger vi har mottatt, tyder på at dette er en ukultur som har vokst frem hos en begrenset gruppe av studenter i Debrechen på bakgrunn av høyt press. Vi har ingen holdepunkter for å tro at dette er en utbredt praksis slik det er antydet i norske medier, sier Nmf-leder Torstein S. Hansen.

  Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8354

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media