Artikkel

Bemanningsnorm i sykehjem

Legeforeningen synes det er svært gledelig at et flertall i Stortingets sosialkomité har samlet seg om et dokument 8-forslag om å utarbeide kriterier for en minstenorm for legedekningen ved sykehjem.

– Legeforeningen har i flere år pekt på behovet for denne type reguleringer, sier Hans Kristian Bakke, Legeforeningens president i en kommentar. – Et slikt vedtak er helt nødvendig. Legedekningen er altfor dårlig ved for mange sykehjem. Dette har også Helsetilsynet påpekt gjentatte ganger, sier Bakke. Han gir honnør til Olav Gunnar Ballo og Sigbjørn Molvik fra Sosialistisk Venstreparti (SV) som fremmet forslaget. Legeforeningen er glad for at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet støttet forslaget og forventer at Stortinget kan vedta kriteriene for minstenormer allerede før sommeren, og at kommuner og leger deretter følger raskt opp.

Les hele forslaget:http://www.stortinget.no/inns/2004/inns-200405-122.html

Turnusrådets årsberetning

Årsberetning for Legeforeningens turnusråd for perioden 1.1. – 31.12. 2004 finner du på www.legeforeningen.no/index.gan?id=62265

Forslaget til ny arbeidsmiljølov for dårlig

Den nye arbeidsmiljøloven er for dårlig. Fremdeles kan store deler av arbeidslivet unntas fra regulert arbeidstid. Dette må Stortinget rette, sier Christl Kvam, Akademikernes leder i en pressemelding.

Les mer på: www.akademikerne.no

Master i telemedisin

Fra høsten 2005 tar Universitetet i Tromsø (UiTø) opp sine aller første studenter på masterprogrammet i telemedisin og e-helse. – Studiet er det første i sitt slag i Norge og blir tilbudt i nært samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin (NST), skriver universitetet på sine nettsider. Programmet har vært planlagt i flere år, og er blitt betegnet som et prestisjestudium for UiTø. 20 studenter tas opp i første kull.

Studiet retter seg mot personer som har mellomfag, bachelor eller tilsvarende innenfor teknologi eller helse som grunnutdanning. Fullført og bestått studium gir graden «Master of Science in Telemedicine and E-health». Søknadsfrist er 15. april.

Les mer: http://uit.no/nyheter/tromsoflaket/2061

Rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader

Verdens helseorganisasjons (WHO) rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader trådte i kraft 27. februar i år.

– Dette er en milepæl i arbeidet for internasjonal forebygging av tobakkskader, og et viktig redskap i kampen mot røyking som er vår tids største enkeltårsak til for tidlig sykdom og død, sier Hans Kristian Bakke, Legeforeningens president.

Formålet med konvensjonen er å beskytte verdens befolkning mot følgene av tobakksbruk og eksponering for tobakksrøyk ved å stille til rådighet et rammeverk for forebyggingstiltak. Konvensjonen omfatter blant annet temaer som forbud mot tobakksreklame, krav til advarselmerking på tobakkspakkene, tobakksavgifter og viktigheten av helhetlige tobakksforebyggingsprogrammer.

Initiativet til konvensjonen ble tatt av Gro Harlem Brundtland i 1999, og var en av hennes merkesaker som generaldirektør i WHO. 57 land, deriblant Norge, har nå ratifisert og dermed forpliktet seg til avtalen.

Les hele konvensjonen: www.tobakk.no/pub/Rammekonvensjon.pdf

Ny redaktør i Ylf-forum

Yngre legers forenings medlemsblad, Ylf-forum, har fått ny redaktør. Dag T. Hanoa overtok for Johan Berner ved årsskiftet. Johan Berner sier i sin avsluttende epilog at bladet nå fremstår som økonomisk høyst levedyktig, og at utfordringen fremover blir å lage et mer interessant og penere blad; kort sagt en bedre avis!

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=4151

Uverdige ansettelsesvilkår

Stortingsflertallet vil at ansatte ved universiteter og høgskoler skal kunne gå midlertidig ansatt i inntil tolv år. Dette er uverdig, mener Akademikerne.

Les hele saken på: www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=596

Anbefalte artikler