Artikkel

Nettbasert rapportering igangsatt

Godkjente utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen kan nå ta i bruk SERUS – System for elektronisk rapportering av utdanningsvirksomhet i sykehusavdelinger (Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 476).

– Dette vil gjøre rapporteringen enklere, både for sykehusavdelingene, spesialitetskomiteene og sekretariatet, sier utdanningssjef Einar Skoglund i Legeforeningen.

Legeforeningen er i henhold til spesialistreglenes generelle bestemmelser § 9 forpliktet til hvert år å innhente rapport om spesialistutdanning fra alle sykehusavdelinger, klinikker, seksjoner osv. som gir spesialistutdanning i relasjon til spesialistreglene. Til nå har denne rapporteringen vært papirbasert og gått mellom aktørene som vanlig post. Med lanseringen av SERUS vil rapportering av utdanningsvirksomheten i 2004 foregå elektronisk i sin helhet. Rapporteringspliktige sykehusavdelinger og klinikker har derfor mottatt et brev fra Legeforeningen, som bl.a. inneholder informasjon om hvordan man logger seg inn i løsningen.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=63831

Gir styret støtte i organisasjonssaken

Årsmøtet i Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM ) gir sin tilslutning til at det dannes én allmennmedisinsk spesialforening og én allmennmedisinsk yrkesforening, begge med obligatorisk medlemskap.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=64078

Lover produsentuavhengig legemiddelinformasjon

Legeforeningen er meget positiv til at regjeringen i stortingsmeldingen som ble lagt frem 11. mars, vil øke satsingen på legemiddelinformasjon både til leger og pasienter. – Dette har vi etterspurt i mange år, sier president Hans Kristian Bakke.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at staten fullfinansierer driften av Legemiddelhåndboken, og at den fortsetter som et faglig uavhengig tiltak. Videre peker meldingen på betydningen av legemiddelindustriens finansiering av legers etterutdanning for legemiddelbruken. Det har også Legeforeningen gjort i flere sammenhenger. – Det skuffer oss at dette ikke følges opp med forslag om en helt nødvendig styrket finansiering av legers etterutdanning fra myndigheter og arbeidsgivere, sier presidenten.

Legeforeningen etterlyser også at de fem regionale legemiddelinformasjonssentra (RELIS) får en mer aktiv rolle, og mener at de burde vært bygd ut til å bli regionale organer for legemiddelinformasjon til sykehus og primærleger. – Vi er meget glad for den uttrykte støtte til utprøving av kollegabasert terapiveiledning som Legeforeningen er engasjert i, sier Bakke.

Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7746

Vellykket hjerneuke 2005

Stor tilstrømning til de åpne publikumsforedragene og mange oppslag i media er nok en gang resultatet av den årlige opplysningskampanjen i regi av Norsk nevrologisk forening. I år ble uken arrangert 14. – 20.3 og publikum ble invitert til «hjerneaktiviteter» ved Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, Spesialsykehuset for epilepsi i Bærum, Haukeland Universitetssjukehus, St. Olavs Hospital, Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Representanter fra det norske fagmiljøet foreleste om symptomer og moderne behandlingsprinsipper ved hjerneslag, kirurgisk behandling av Parkinsons sykdom, symptomer og akuttbehandling ved hjerneslag, Amyotrofisk lateral sklerose, diagnostisering av AD/HD – «vår tids landeplage» – nye behandlingstilbud ved vond rygg, polynevropati, helvetesild, multippel sklerose og Creutzfeldt-Jakobs sykdom. På programmet stod også demonstrasjon av moderne diagnostisk utstyr, blant annet ultralydundersøkelse av halspulsårene.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=59724

Anbefalte artikler