Kunngjøring

Artikkel

Endrede kurskrav i spesialiteten blodsykdommer

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt av kurskravet til spesialiteten blodsykdommer endres og får slik ordlyd:

150 timer, herav 136 timer i følgende obligatoriske kurs:

  • Hematologi med hovedvekt på morfologi (27 timer)

  • Hemostase, blødningstilstander og tromboembolisk sykdom (30 timer)

  • Maligne lymfomer (16 timer)

  • Cytostatika (25 timer)

  • Maligne blodsykdommer ekskl. maligne lymfomer (20 timer)

  • Allogen og autolog stamcelletransplantasjon (18 timer)

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Det nye kurskravet trer i kraft umiddelbart.

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

Sosial- og helsedirektoratet har på bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på Legeforeningens innstilling, godkjent mikrobiologisk avdeling ved Akershus Universitetssykehus som utdanningsinstitusjon i gruppe I i medisinsk mikrobiologi.

Godkjenningen gjelder fra 21.2. 2005

Årsmelding for kvalitetssikringsfondene

Årsmelding for kvalitetssikringsfondene I og II for 2004 er nå tilgjengelig i PDF-format på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=57114

Årsmøter i yrkesforeningene

Norsk overlegeforening (Of) avholder årsmøte torsdag 14. april kl 13 på Quality Hotel, Tønsberg.

Yngre legers forening (Ylf) avholder årsmøte fra torsdag 21. april kl 1230 til fredag 22. april kl 13.

Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) avholder årsmøte torsdag 21. april kl 17 på Domus Medica, auditorium 13, Universitetet i Oslo.

Anbefalte artikler