Kunngjøring

Artikkel

Retningslinjer for godkjenning av veiledere

Under spesialiseringen i psykiatri (fra 1.1.2008) kreves to års psykoterapiveiledning og et tredje års (35 timer over ett år) veiledning i valgfri terapiform: Individuell dynamisk psykoterapi, kognitiv terapi eller gruppeterapi.

Kriteriene er utformet slik at de samsvarer med godkjenningskriteriene som de enkelte institutter bruker for sine veiledere. Unntaket er kravene til veileder i psykodynamisk individualterapi der kriteriene samsvarer med reglene for godkjenning av psykoterapiveiledere for de grunnleggende to årene i psykoterapiveiledning. Det gjelder følgende krav for å bli godkjent veileder for «det tredje året»:

Generelle krav:

Spesialistgodkjenning i psykiatri, minst sju års generell psykiatrisk tjeneste, minst ett års praksis i angjeldende terapiform etter avsluttet terapiutdanning og tilknytning til et fagmiljø (deltakelse i kurs, møter eller kollegial gruppe) for angjeldende terapiform.

Spesielle krav for veiledere i kognitiv terapi:

Gjennomført toårig innføringsseminar for leger og psykologer arrangert av Nasjonalt institutt for kognitiv terapi (NIKT) eller tilsvarende kunnskaper. Toårig veilederutdanning i regi av NIKT.

Spesielle krav for veiledere i gruppeterapi:

Godkjent femårig gruppeanalytisk utdanning ved Institutt for gruppeanalyse. Diplomoppgave godkjent ved Institutt for gruppeanalyse

Spesielle krav for veiledere i psykodynamisk individualterapi:

Godkjent innføringsseminar og videregående seminar ved Institutt for psykoterapi eller A- og B-kurs ved psykoanalytisk institutt. Veiledning med to erfarne veiledere – 100 timer. 200 timer egenterapi. Gjennomført kurs i veiledningens pedagogikk arrangert av psykoterapiutvalget.

Psykoterapiveiledere som allerede er godkjente psykoterapiveiledere for de to grunnleggende årene med psykoterapiveiledning, er automatisk også godkjent som veiledere for det tredje årets veiledning i psykodynamisk individualterapi.

Ved siden av de enkelte ledd i utdanningene beskrevet over, må psykoterapiutvalget også gjøre en helhetsvurdering av om søkerens samlede utdanning er tilfredsstillende.

Søknaden om godkjenning, vedlagt attester som dokumenterer at kravene er tilfredsstilt, stiles til Den norske lægeforening. Fra Legeforeningen oversendes søknaden til psykoterapiutvalget for vurdering. Etter gjennomgåelsen i psykoterapiutvalget returneres søknaden til Legeforeningen med begrunnet vurdering. Saken behandles endelig av Legeforeningens sentralstyre.

Anbefalte artikler