Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Legeforeningens eldste

  Legeforeningens eldste

  Kristoffer Fotland (f. 1905) fyller 100 år 10. mars, og er nå Legeforeningens eldste medlem. Han fullførte legestudiet i 1932, og avsluttet spesialistutdanningen i generell kirurgi i 1970, 65 år gammel.

  Fotland arbeidet som misjonslege i Kina og Taiwan 1935 – 47 og 1972 – 80. Han ble belønnet av Chang Kai-Shek med plakett i sølv for humanitært arbeid på Taiwan i 1968 og ble Ridder av St. Olavs Orden 1975. I Norge har han arbeidet blant annet ved Ullevål sykehus og Lovisenberg sykehus. På sin eldre dager bor Fotland på Nordseterhjemmet i Oslo, og er ikke altfor fornøyd med sin nye tittel.

  – Jeg er ikke glad for å være Legeforeningens eldste medlem. Jeg skulle gjerne vært yngre og latt noen andre fått den æren. På den annen side har jeg levd et rikt og interessant liv. Min kone er det snilleste mennesket i verden, jeg har snille barn og har hatt det bare godt, sier Fotland, via sin sønn Trond.

  Hukommelsen har sviktet noe, men han minnes litt fra årene som lege i Kina og på Taiwan.

  – På Taiwan husker jeg at jeg opererte 700 poliorammede barn, sier Fotland. Sønnen føyer for ordens skyld til at det trolig dreier seg om flere tusen barn i løpet av alle de årene faren arbeidet der.

  Går av som Ullevål-direktør

  Går av som Ullevål-direktør

  Administrerende direktør ved Ullevål universitetssykehus, Helge Johan Kjersem, har sagt opp sin stilling ved sykehuset. Kjersem har sagt ja til stillingen som sykehusdirektør ved Herlev sykehus ved København i Danmark.

  Kjersem har vært direktør ved Ullevål universitetssykehus siden 2001. Da kom han fra direktørstillingen ved Nevrosenteret ved Rigshospitalet i København, hvor han hadde vært siden 1997. Medisinutdanningen har Kjersem fra Danmark, der han har arbeidet siden 1979.

  Norsk president i World Marrow Donor Association

  Norsk president i World Marrow Donor Association

  Torstein Egeland (f. 1951), overlege ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet, er valgt som president i World Marrow Donor Association (WMDA) fra 1. januar i år.

  Organisasjonen lager standarder og retningslinjer for å fremme utveksling av stamcelleprodukter over landegrensene fra giver til pasient, skriver Rikshospitalet. Det er også en paraplyorganisasjon for alle beinmargsgiverregistre i verden, hvor til sammen over ni millioner givere er registrert. World Marrow Donor Association samarbeider dessuten med flere av verdens navlestrengsblodbanker.

  Utdeling av stipend for 2004 fra Pasteurlegatet

  Utdeling av stipend for 2004 fra Pasteurlegatet

  På Louis Pasteurs fødselsdag 27. desember foretas den årlige stipendieutdelingen. Legatets statutter sier at utdeling fortrinnsvis skal gis til unge norske vitenskapskvinner og -menn som akter å studere et emne vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien. For 2004 ble det foretatt følgende utdelinger:

  Kr 15 000 (Bryggeriforeningens gave) til cand.med. Kristin Lyng, Kvinneklinikken/Pediatrisk forskningsinstitutt, Rikshospitalet for hennes doktorgradsprosjekt Perinatal hjerneskade og inflammasjon.

  Beskrivelse: En serie epidemiologiske og eksperimentelle studier viser at maternell/føtal infeksjon og aktivering av immunsystemet hos fosteret er involvert i årsaksforholdene i en del tilfeller av cerebral parese. Infeksjoner i fosterhinnene og prematur vannavgang er faktorer før fødselen som er assosiert med økt risiko for cerebral parese hos både premature og fullbårne barn. Jo tidligere barnet er født, jo større sannsynlighet for at en infeksjon i svangerskapet er årsak til for tidlig fødsel. Det arbeides med to dyremodeller. Den ene modellen er på drektige minigriser, en modell som tidligere ikke er beskrevet. Den andre modellen er på nyfødte spedgriser. Modellene brukes for å se på komplekse sammenhenger mellom infeksjon, inflammasjon, under svangerskapet og utvikling av hjerneskade.

  Kr 15 000 til cand.mag. Veslemøy Rolseth, Mikrobiologisk institutt, seksjon for molekylærbiologi, Rikshospitalet for hennes doktorgradsprosjekt om hvordan DNA-reparasjon foregår i hjernen.

  Beskrivelse: Arvestoffet vårt er under kontinuerlig angrep både fra ytre påvirkninger som UV-stråler og fra kroppens egne komponenter, som for eksempel oksygen. Oksygen gir frie radikaler som kan reagere med DNA. Disse skadene kan gi mutasjoner som igjen kan føre til kreft og andre sykdommer. Oksygenradikaler er vist å være involvert i flere nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og hjerneslag. Hjernen består av celler som i liten grad kan dele seg og er dermed ekstra utsatt for DNA-skader. Prosjektet går ut på å studere hvordan cellene i hjernen reparerer sitt DNA og om manglende reparasjon kan være grunnen til utviklingen av ulike sykdommer i hjernen.

  Kr 10 000 til cand.med.vet. Annette Hegermann Kampen, Veterinærinstituttet, Oslo, for hennes prosjekt om effekten av Saureus enterotoksin D på funksjoner hos nøytrofile granulocytter fra storfe.

  Beskrivelse: Staphylococcus aureus er den vanligste årsaken til jurbetennelse hos ku og en viktig årsak til mange infeksjoner både hos dyr og mennesker. De fleste stammer av Saureus isolert fra ku i Norge produserer et eller flere pyrogene toksiner, og disse er antatt å kunne spille en rolle for utviklingen av en infeksjon. Nøytrofile granulocytter har som hovedoppgave å ta opp og tilintetgjøre inntrengende mikroorganismer og utgjør en viktig del av forsvaret mot bakterieinfeksjoner. Målet med studien er å undersøke effekten av enterotoksin D fra Saureus på de nøytrofile granulocyttenes evne til å ta opp og drepe bakterier. Resultatene av undersøkelsene vil inngå som del av en vitenskapelig artikkel som skal publiseres i et internasjonalt tidsskrift. Arbeidet planlegges avsluttet i løpet av april 2005.

  Kongens gull for redningsinnsats

  Kongens gull for redningsinnsats

  Lasse Hermansen (f. 1943), spesialrådgiver i Norsk Luftambulanse og leder av Utrykningspersonellets Fellesutvalg Norge gjennom en årrekke, er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

  Hermansen hedres for sin innsats for mennesker som blir akutt syke eller alvorlig skadet. Hans engasjement har ikke bare begrenset seg til arbeidstiden, men også til store deler av fritiden, ifølge Norsk Luftambulanse. Utrykningspersonellets Fellesutvalg (UF-Norge) har han ledet på fritiden siden organisasjonen ble stiftet i 1996.

  Ifølge nyvalgt leder for UF-Norge, Birgit Monsås, er Hermansen godt kjent innen utryknings- og redningstjenesten, både som redningsmedarbeider og som ildsjel.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media