Artikkel

Godkjenning av spesialforening

Norsk forening for samfunnsmedisin opprettes som spesialforening, under forutsetning av at lovene justeres i samsvar med Legeforeningens lover.

Nye medlemmer til rettshjelpsutvalget

Anne Helen Hansen, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), og Joakim Oliu Moe, Norsk medisinstudentforening (Nmf) er oppnevnt som nye representanter til rettshjelpsutvalget for perioden 1.1. 2005 til 31.12. 2008.

Medical Peace Work

Legeforeningen vil gå inn som samarbeidspartner i et utdanningsprogram i medisinsk fredsarbeid. Programmet utvikles av Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Tromsø. Hensikten er å viderekvalifisere leger i forebyggende fredsarbeid. Bakgrunnen for at Legeforeningen var invitert med, er menneskerettighetsutvalgets arbeid for å gjenopprette samarbeidet mellom legeforeningene i det tidligere Jugoslavia. Prosjektperioden er to år, og kostnader i forbindelse med prosjektet dekkes av prosjektmidlene.

Samfunnsmedisinsk konferanse

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) arrangerer konferansen «Du skal ikke tåle så inderlig vel…» i Tromsø 13.–15.4. Konferansen starter i Polarsenteret. Påmeldingsfrist 1.3. 2005.Last ned program og påmelding her: www.legeforeningen.no/index.gan?id=5640

Deltakelse i samrådsgruppe

Legeforeningen har mottatt en invitasjon fra Sosial- og helsedirektoratet til å delta i en samrådsgruppe for fyrtårnssatsingen under handlingsplanen «S@mspill 2007».

Legeforeningen mener det er viktig å utvikle et godt elektronisk samarbeid innen den kommunale helse- og sosialtjenesten. Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Alment praktiserende lægers forening (Aplf) tilskrives og anmodes om å oppnevne hver sin representant. Det søkes om dekning av utgiftene – inntil kr 80 000 – fra kvalitetssikringsfond I. Legeforeningen går inn i arbeidet under forutsetning av at søknaden innvilges.

Vedtekter for kvalitetssikringsfond I og II

Sentralstyret har gitt sin tilslutning til forslag til reviderte vedtekter for Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring av helsetjenester utenfor sykehus (kvalitetssikringsfond I) og til reviderte vedtekter for Legeforeningens fond for standardisering og kvalitetsforbedring i spesialisthelsetjenesten (kvalitetssikringsfond II) med enkelte endringer. Forslagene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for godkjenning.

Ny struktur i kvalitetsforbedringsutvalget

Sentralstyret har vedtatt å nedsette et rådgivende utvalg for å arbeide med pasientsikkerhetsspørsmål. Utvalget skal erstatte det nåværende kvalitetsforbedringsutvalget. Det nye utvalgets mandat er å rådgi sentralstyret i arbeidet med pasientsikkerhet, herunder å foreslå strategi for arbeidet med pasientsikkerhet innenfor norsk helsevesen. Utvalget skal bestå av fire personer med bistand fra sekretariatet. Utgiftene dekkes av budsjettmidler avsatt til kvalitetsutvalgets arbeid. Forslag på medlemmer innhentes fra spesialforeningene og yrkesforeningene. Utvalget fungerer ut 2005. Eventuell forlengelse av mandatperioden vurderes i siste kvartal 2005.

Allmennmedisinsk forskning

Sentralstyret har oppnevnt en arbeidsgruppe på fire personer, bestående av Ottar Grimstad og Tone Dorte Sletten fra sentralstyret, en fra Alment praktiserende lægers forening (Aplf) og en fra Norsk selskap for allmennmedisn (NSAM) – fortrinnsvis én kvinne og én mann. Gruppen skal bidra til å utarbeide Legeforeningens innspill overfor Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i det videre arbeidet med å styrke allmennmedisinsk forskning. Sekretariatet skal gi arbeidsgruppen bistand.

Råd for legemiddelinformasjon

Erik Ellekjær, med varamedlem Georg Sager, og Tone Skeie Jensen, med varamedlem Anette Fosse, er oppnevnt som medlemmer til Legeforeningens og Legemiddelindustriens råd for legemiddelinformasjon.

Anbefalte artikler