Artikkel

Nytt turnusråd

Sentralstyret har oppnevnt følgende representanter til Legeforeningens turnusråd for perioden 1.1.– 31.12. 2005: Ole Jacob Nilsen (Yngre legers forening), Synne Torkildsen (vara), Bjørn Ove Kvavik (Ylfs kontor), Liv Marit Fagerli (vara), Torstein Vik (de medisinske fakultetene), Torkjel Tveita (vara), Åse Brinchmann-Hansen (Legeforeningens sekretariat), Øydis Rinde Jarandsen (vara), Olav Thorsen (Alment praktiserende lægers forening), Unni Aanes (vara), Kristin Aase (Norsk overlegeforening), Arne Runde (vara), Svein Zander Bratland (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid), Vegard Vige (vara), Torstein Schrøder Hansen (Norsk medisinstudentforening) og Tobias Schmidt Slørdahl (vara). Olav Thorsen fortsetter som leder.

Funksjonstiden for turnusrådet er to år og følger sentralstyreperioden. For å komme i takt med denne, er rådet oppnevnt for ett år med mulighet for reoppnevning etter denne perioden.

Sykefraværet går riktig vei

Sykefraværsstatistikken som ble lagt frem 21.12. 2004 viser en gledelig reduksjon i sykefraværet. Det legemeldte sykefraværet er sunket med 23 %. Det egenmeldte sykefraværet er imidlertid ikke gått ned.

Samfunnsmedisinsk konferanse

Yrkesforeningen Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) arrangerer 14.–15. april 2005 en konferanse med tittelen «Du skal ikke tåle så inderlig vel…» i Tromsø.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56401

Nye kontingenter

Landsstyret har vedtatt nye kontingentsatser for 2005. Kontingenten for fullt betalende medlemmer er kr 5 000. Nytt fra 2005 er at pensjonister etter 1.6. 2000 også skal betale kontingent til foreningen. Satsen for inneværende år er kr 1 000. Leger som har blitt alderspensjonister før 1.6. 2000 er fritatt for å betale kontingent. Studentmedlemmer betaler kr 450. Spørsmål vedrørende kontingent rettes til Legeforeningens økonomi- og administrasjonsavdeling.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=216

Gav støtte til de katastroferammede

Sentralstyret besluttet i romjulen å bevilge 50 000 kroner til redningsarbeidet etter flomkatastrofen i Sørøst-Asia 26.12. 2004. Midlene ble fordelt med 35 000 kroner til Norges Røde Kors og 15 000 kroner til Leger Uten Grenser. Legeforeningen oppfordret samtidig medlemmene til å gi økonomiske bidrag til redningsarbeidet.

Både fylkesavdelinger, spesialforeninger, tillitsvalgte og enkeltmedlemmer har bidratt. Per 12.1. 2005 hadde Norsk overlegeforening bevilget kr 50 000, Alment praktiserende lægers forening kr 50 000, Norsk cardiologisk selskap kr 20 000, Hedmark legeforening kr 5 000, Vest-Agder legeforening kr 5 000, Nord-Trøndelag legeforening kr 10 000 og Oslo legeforening kr 10 000. En oppfordring fra legene ved Haukeland Universitetssykehus om å gi verdien av en ekstravakt, 1 000 kr eller et annet beløp til Leger Uten Grenser, hadde etter fire dager resultert i kr 84 700. Det var registrert bidrag fra leger, administrasjonsansatte og andre ved sykehuset.

Ansvarsforsikringen i 2005

Den kollektive ansvarsforsikringen for Legeforeningens medlemmer er fornyet for ett år frem til 31.12. 2005. Premien, som er på 450 kroner, vil bli innkrevd sammen med kontingenten til Legeforeningen for 2005. Faktura ble sendt ut i månedsskiftet januar/februar. Forsikringen er gyldig frem til premiens forfall. Forsikringsbevis ble sendt fra Legeforsikringen i Vital Skade i begynnelsen av januar 2005.

Reviderte L-takster

Fra 1.1. 2005 er L-taksten regulert med gjennomsnittlig 3,4 %. Det er ingen nye egenandeler. De nye takstene er: L1: kr 12 (uendret), L4: kr 51, L8: kr 101, L10: kr 127, L15: kr 190, L25: kr 316, L40: kr 507, L90: kr 1 140, L120: kr 1519, L180: kr 2 280, L30: kr 380. Egenandelstaket er satt til kr 1 585 for 2005.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56050

Anbefalte artikler