Fra møtet 19.1. 2005

Artikkel

Justering av valgregler og instruks

Valgregler og instruks for Legeforeningens tillitsvalgte endres med en liten justering. Endringen skal være midlertidig, inntil landsstyret har behandlet organisasjonssaken.

Oppfølging av landsstyrevedtak

Landsstyremøtet i Loen bad sentralstyret arbeide for å få etablert en finansieringsordning for foretakene som stimulerer til spesialisering og kompetanseutvikling for legespesialister. Sentralstyret vil benytte alle relevante muligheter for innspill, som kan bidra til at finansieringen av spesialistutdanningen og kompetanseutvikling for legespesialister i helseforetakene blir styrket.

Legers videre- og etterutdanning

Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til brev med ønske om synspunkter på de problemstillinger sentralstyret har drøftet i forbindelse med landsstyrets vedtak i 2004 om at «tellende utdanningsaktiviteter i legers videre- og etterutdanning skal arrangeres uten økonomisk og praktisk medvirkning fra firmaer». Saken forelegges yrkes- og spesialforeninger, avdelinger og spesialitetsrådet.

Endring av vedtekter

Forslag til vedtektsendringer i Legeforeningens lånefond til etablering og reetablering av privat praksis sendes med enkelte endringer på organisasjonsmessig høring som forberedelse til landsstyrebehandling.

Nytt prinsipp- og arbeidsprogram

Forslag til Legeforeningens prinsipp- og arbeidsprogram for 2006 – 2007 med enkelte endringer, sendes avdelinger, yrkesforeninger og spesialforeninger som ledd i forberedelse til landsstyremøtebehandling i mai 2005. Svarfrist er 1.3. 2005.

Lovendring

Sentralstyret foreslår for det kommende landsstyremøte at Legeforeningens lover § 6, annet ledd gis slik utforming: «Landsstyrets møter er åpne for Legeforeningens medlemmer og media, unntatt ved behandlingen av særskilte saker som landsstyret måtte bestemme.» Forslaget sendes avdelinger, yrkes- og spesialforeninger. Svarfrist er 1.3. 2005.

Legeforeningens lover § 13

Yngre legers forening (Ylf) hadde tilskrevet Legeforeningen og uttrykt misnøye med hvorledes sentralstyret praktiserer yrkesforeningenes rett etter lovenes § 13, til å møte i sentralstyret for å uttale seg muntlig. Sentralstyret vedtok enstemmig å tilskrive Ylf om forståelsen av Legeforeningens lover § 13.

Anbefalte artikler